สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพานทอง สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������ - ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งราตรี  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวทองรัตน์  แจ่มไสว
 
2 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหฤทัยชนก  ศรีพล
 
1. นางศุภวรรณ  หมั่นเขตกิจ
 
3 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์พิษณุ  อำพันธ์
2. เด็กชายอนุชา  คำป้อง
3. เด็กชายอัฐษฎาวุฒิ  บุดดา
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
2. นางระเบียบ  จินตอารี
 
4 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทัศนัย  หีบเพชร
2. นางสาวธัญยาภรณ์  ชินวุฒิ
3. นายธีรภัทร  ชัยรัมย์
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
2. นางระเบียบ  จินตอารี