สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เเซ่โป่ว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนธำรงค์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ทะไล
4. เด็กหญิงนิติพร  สุชินวิเชียรเลิศ
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เรืองศรี
6. เด็กหญิงปิยภัทร  กุลประยงค์
7. เด็กหญิงศศิประภา  ศุภัทรานนท์
8. เด็กหญิงสุนิษา  มีสุข
 
1. นายเจษฎา  อินทอง
2. นางอัญชนา  พงษ์จันโอ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษติภา  คำพา
2. นางสาวชัญญานุช  ด้วงผึ้ง
3. นางสาวบูรณิมา  สุขสำราญ
4. นางสาวพิมพ์พิมล  ตุงคะเสน
5. นางสาวยลธิดา  เหล่าสุนา
6. นางสาวรัตนาภรณ์  แจ่มจำรัส
7. นางสาวศรัณย์พร  ปั้นมา
8. นางสาวสิริกร  แซ่ตั้ง
9. นางสาวเกวลี  ยินดี
 
1. นายเจษฎา  อินทอง
2. นางอัญชนา  พงษ์จันโอ