สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเบญญพร  ทิวะกะลิน
 
1. นางเรณู  เงาะจันทรา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรันธนิน  โชติธนอธิวัฒน์
2. เด็กชายณัฐวรรธน์  อุษาฟ้าพนัส
 
1. นายสมชาย  ทัพเนตร
2. นายผดุงชาติ  เจริญวัฒน์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลพรรณ์  แย้มบาล
2. นายศิวกร  วงศานุประพัทธ์
 
1. นางวัชรี  ดวงมณี
2. นางสาวนภาพร  วงค์เนียม