สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปณัฐชา  ยิ้มแย้ม
 
1. นางชวนพิศ  สนเอี่ยม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปัณฑารีย์  กิจผสมทรัพย์
 
1. นางสรัชฌา  ตันธนาธิป
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายสิริวิชญ์  ธรรมนิติพงศ์
 
1. นางสาวนารี  ถึกสถิตย์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุติมา  ศรีวะสุทธิ์
2. นางสาวชนิกานต์  เคหะนันท์
3. นางสาวธิดากร  โพนไทร
 
1. นางสาวแสงเดือน  กิตติวชิรพงศ์
2. นางสาวโรจน์สิมา  ไทยธรรม
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงนันทิชา  พิมพ์ซา
2. เด็กหญิงพรรษชล  ช่วงเมืองปักษ์
 
1. นางสาวการัณย์ภัทร  เพศประเสริฐ
2. นางสาวนภาพร  วงค์เนียม
 
6 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติมา  รงค์กุล
2. นายธนพล  นาที
3. นายภารดร  เอนกบริบูรณ์
 
1. นางจินดาพร  เทียมภักดี
2. นางวัชรี  ดวงมณี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายชัชพงศ์  บุญจริโท
2. นายพงษ์ฐกร  โลหิตอุ่น
 
1. นางกัณฑ์ธิมา  บุญศรี
2. นายกฤษฎา  บุญศรี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐกุลภัทร  ผสมทรัพย์
2. เด็กหญิงณิชานันทน์  ฉายปาน
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  เปี่ยมใบ
 
1. นายสราวุธ  หลอดคำ
2. นายธนงค์  เอี่ยมบำรุงทรัพย์