สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาลี  สายสุ่ม
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายถมทอง  อาษารัฐ
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฌัชชา  อัญชลี
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิดา  ปัญญาวุฒิกุล
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุทธิตา  แดนศิริ
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาว  แก้ว
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏนรี  สืบแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวตรีวิตา  เสงี่ยมศรี
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวตรีวิตา  เสงี่ยมศรี
2. นางสาวทิพย์สุดา  เทพพรศรี
3. นางสาวน้ำฝน  รุ่งเรือง
4. เด็กชายบุรินทร์  วงศ์เศรษฐทัศน์
5. เด็กชายปิยวัฒน์  ลีดี
6. นางสาวสุทธิตา  แดนศิริ
7. เด็กชายอรรณพ  แวดเวียง
8. เด็กหญิงอรวรา  ฉายชูผล
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
2. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิดา  ปัญญาวุฒิกุล
2. เด็กหญิงฌัชชา  อัญชลี
3. นางสาวดาว  แก้ว
4. นางสาวตรีวิตา  เสงี่ยมศรี
5. นายถมทอง  อาษารัฐ
6. นายนพกร  หิรัญญโภคินทร์
7. เด็กหญิงนันทิชา  ดีรัศมี
8. เด็กชายบุรินทร์  วงศ์เศรษฐทัศน์
9. เด็กชายปิยวัฒน์  ลีดี
10. เด็กหญิงภาณิตา  พงษ์รามัญ
11. เด็กหญิงมัณฑนา  ขยิ่ม
12. นางสาวศานตมล  ปังศิริพร
13. เด็กหญิงอรจิรา  ฉายชูผล
14. เด็กหญิงอรวรา  ฉายชูผล
15. เด็กหญิงอริสรา  เกษภาษา
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
2. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นางสาวชลธิชา  เริ่มรู้
 
1. นายอรุณวิทย์  ภูแช่มโชติ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอุบลวรรณ  สายจรัญ
 
1. นายอรุณวิทย์  ภูแช่มโชติ