สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางวิภารัตน์  พุกอินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิสชา  ดิสวัสดิ์
 
1. นางวิภารัตน์  พุกอินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  ทิมแก้ว
 
1. นางอรพินทร์  เงาะจันทรา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทอนนุสะ
 
1. นางคำนึง  ผุดผ่อง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมธาวดี  ก่อเส็ง
 
1. นางอัมพร  บุบผา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลพรรณ  พรมพิมพ์
 
1. นางศุทธภา  อัครเจษฎากร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  มะลิวงค์
 
1. นางวนิภา  บุญที่สุด
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประกายแก้ว  จำปาใด
 
1. นางเพชรรัตน์  สาพิมาน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลนาถ  ขจรสิทธินพคุณ
2. เด็กหญิงอมลรดา  เฉียบแหลม
 
1. นางยุคลธร  รัตนะ
2. นางประไพพร  ศรีสวัสดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววันวิสาข์  สุทาวัน
2. นางสาวสุมิตรา  ลิยงค์
 
1. นางประไพพร  ศรีสวัสดิ์
2. นางยุคลธร  รัตนะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  เปี่ยมปราณี
2. เด็กหญิงสุภัทรฎา  ลีสี
 
1. นางสาวน้ำค้าง  สมบรรณ์
2. นางสาวปริญฑิกา  ดารุนิกร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาณิศา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวปริญฑิกา  ดารุนิกร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ติยะสุทธิพันธุ์
 
1. นางสาวดารณี  สนิทใจรักษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุวิชญ์  แน่นหนา
 
1. นางจุฑารัตน์  เนาว์อุดม
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ไชยคชบาล
2. เด็กหญิงจีรณา  สมงาม
3. เด็กชายภวพรรธน์  ฉายอรุณกุลรัตน์
 
1. นางวิลาวรรณ  เนื่องจำนงค์
2. นางสาวผุสดี  บุดดาวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุตรศิริ
2. นางสาวจิดาภา  ศรีจันทร์ฉาย
3. นางสาวนรกมล  ฉลองเจริญกิจ
 
1. นางจันทร์จิรา  คงพิสุทธิ์
2. นางอัมภา  จันทร์สมปอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤศณัฏฐ์  จิตสุทธนาผล
2. เด็กชายปิยพัชณ์  พิมพ์นาวี
3. เด็กชายสิริทรัพย์  ประทุมทอง
 
1. นางอัมภา  จันทร์สมปอง
2. นางสาวดุจจิตต์  คุณากูลวิศาล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชจรินทร์  เดือดขุนทด
2. นางสาวมุกดา  กุลกั้ง
3. นางสาวอรธีรา  สร้อยเนียม
 
1. นายประจวบ  วิสมล
2. นายชลธาร  ผ่องแผ้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ศรีหริ่ง
2. เด็กหญิงเบญจพร  มะณี
 
1. นางสาวพัชรี  ปิโย
2. นางสาวนวรัตน์  รื่นสุคนธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐดนัย  ชะอุ่ม
2. นายภวัต  เผือกอ่อน
 
1. นางดารารัตน์  สายดาราสมุทร
2. นายจตุพันธ์  รุจิรานุกูล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมาวิน  โกศัยสุนทร
 
1. นางวิลาวัณย์  รัตนติกุล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิษณุชา  ลิ้มพลาสุข
2. เด็กชายปิติกร  วัฒนเดชาวงศกร
 
1. นางสาวลัคณา  โกศล
2. นางสาวสาวิตรี  ศิลา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุรักษดา  ประดับเพ็ชร
 
1. นางสาวกัลยา  อนันตชาติ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิยดา  ผดุงโภชน์
 
1. นางมยุรี  ตรีวุฒิกชกร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  จันทราวงษ์เดชา
 
1. นายภาคภูมิ  เพ็ชรในบ่อ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชาวเวียง
2. เด็กหญิงธัญสินี  หิรัญลักษณ์สุต
3. เด็กชายภูมิรินทร์  อิสสริยกุล
 
1. นางเสาวภา  ศาสน์ประดิษฐ์
2. นางสาวนิภา  พัฒนาภา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุพร  เอกอัครายุทธ
2. นายสิรวิชญ์  ซื่อตรง
3. นายสุรพงศ์  ซิ้มศิริกุล
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ทองสนธิ
2. นางไข่ขวัญ  เตชะมา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนภร  พ่วงไข่
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  แดงน้อย
3. เด็กหญิงเอมอร  สิบศิริ
 
1. นางอภิสรามาส  เรืองสวัสดิ์
2. นางสาวสุพัตรา  มงคลดี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติญา  สุทธะลักษณ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ร้อยพิลา
3. นางสาวเบญญาพร  ชุณหสกุลโรจน์
 
1. นางสาวภัทรวดี  ภักดี
2. นางสาวเสาวภา  ศรีเกตุ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันต์กวี  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายชญานน  ภูชำนิ
3. เด็กชายธนดล  เพ็ชรัตน์
 
1. นางสาวณัฐณิชา  พรหมสินธุ์
2. นางสาววิจิตรา  นาไชยโย
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติธร  เข้มแข็ง
2. นางสาวช่อทิพย์  สมละ
3. นายธนกร  งามแสง
 
1. นางรัตนา  ใจกว้าง
2. นายอมร  จิตรวิโรจน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชา  สรุปรัมย์
2. เด็กหญิงเบญญพร  พรหมมงคล
3. เด็กหญิงแพรวา  อังคะนาวิน
 
1. นางสมประดี  เจริญสุข
2. นางสาวเพ็ญนภา  แป้นสุข
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.39 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิราภรณ์  แนวอินทร์
2. นางสาวภศิชา  พิมพ์กิ
3. นางสาวมนทกานต์  หาทรัพย์
 
1. นายอำพล  หิรัญลักษณ์สุต
2. นางสาววรรณวิภา  เกตุแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เสนทา
2. นางสาวธมนวรรณ  ทองแดง
 
1. นางสุขุมา  รัชนีศิริภาพ
2. นางสาวกรองกาญจน์  เจียดรัมย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายญาณภัทร  อิทธิเทพพนา
2. เด็กชายธนกฤต  เผ่าพนัส
 
1. นายสมชาย  ทัพเนตร
2. นางดวงพร  วัฒนกุล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานต์ดา  กาญจนวรรธนะ
2. เด็กหญิงกานต์มณี  มากพูน
3. เด็กหญิงณัชฐกิติภรณ์  ดวงเพียอ้ม
4. เด็กชายปุณณวิชญ์  ฝ่นเรือง
5. เด็กชายวีรวัฒน์  นกหงษ์
 
1. นางณัฐวรา  ทุมมาไว
2. นายนพพร  ไกรศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนนิกานต์  นามศรี
2. นางสาวชลลดา  เทียมทอง
3. นางสาวนภษร  เพ็ญพิทักษ์บุตร
4. นางสาวยลดา  อ้อนประเสริฐ
5. นางสาวอณัฐวิภา  บุญคล้าย
 
1. นางวันทนา  ผสมทรัพย์
2. นายนพพร  ไกรศรี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติพร  พวงภู่
2. เด็กหญิงจิราพร  สลับสี
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ตั๊นตระกูล
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กระยอม
5. เด็กหญิงปาณิสรา  ทำเนาว์
 
1. นางสาวจรินทร์  สุขสวัสดิ์
2. นางสุมณฑิรา  เกิดสว่าง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาภัทร  คงอ่อง
2. นางสาวชยาภรณ์  กิตติชูสกุล
3. นางสาวณฐพร  ฉัตรเมืองปัก
4. นางสาววรัญญา  วิเชียรแก้วมณี
5. นางสาวเกศราภรณ์  ชอบใจ
 
1. นางนวลจันทร์  ตุลารักษ์
2. นางสาวปวีณา  ชมสี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติกานต์  หยุดรัตน์
2. เด็กชายชยากร  บูรณเจริญกิจ
3. เด็กชายชลกร  สุขปั้น
4. เด็กชายพงศ์สุภา  สุดสงวน
5. เด็กชายวศิน  รุ่งทรัพย์วารี
 
1. นายชาติชาย  สุโข
2. นายสิริพงษ์  บุญกล้า
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสกร  แน่นนันท์
 
1. นางสาวอัจฉรา  นพสิทธิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.26 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเนรันตร์ชลา  สุขะพละ
 
1. นางจริยา  ภัทรปิยวัฒน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณรฌา  พระธรรมช่วย
2. เด็กชายภัทรดนัย  ลีสี
 
1. นางสาวอรชร  พืชพันธ์ไพศาล
2. นายทรงเกียรติ  เกตสมิง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนพัฒน์  สุทธา
2. นางสาวสรัญญา  ประเสริฐสิน
 
1. นางสาวอรชร  พืชพันธ์ไพศาล
2. นายทรงเกียรติ  เกตสมิง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏฐ์ชัญญา  จึงธนะวัฒน์
2. นางสาวนงนภัส  คำแก้ว
3. นางสาวนันทิญา  เป็กคำปา
4. เด็กหญิงพิชญาดา  สุวรรณเทศ
5. เด็กหญิงมนัญญา  สิทธิโสภณ
6. เด็กหญิงศศิธร  ศิลทวี
7. เด็กหญิงสรัลชนา  อนันตสมบูรณ์
8. นางสาวสุพรรษา  ลุ่มศักดิ์
9. เด็กหญิงสุภาสินี  เลิศกิจเจริญผล
10. เด็กหญิงอนุธิดา  หนูสุข
 
1. นางเข็มเพชร  มานะประดิษฐ์
2. นางพรพรรณ  ตอรบรัมย์
3. นางอมรรัตน์  เบญจพล
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติภรณ์   เกตุสมิง
2. นางสาวกุลจิรา  จันทร์สมปอง
3. นางสาวดารภัทร  นันทสิทธิ์
4. นางสาวนพเก้า  ฉิมพลีกุล
5. นางสาวนิชนันท์   บุญแย้ม
6. นายปฏิปัน  จันทโชติ
7. นางสาวศศิธร  ยืนนาน
8. นายสุภกิจ  ลูกจันทร์
9. นางสาวสุรางคนา  วงษ์ทา
10. นางสาวอาภัสรา  นกหงส์
 
1. นายณัฎชานนท์  บุญเจริญปัญญา
2. นายสุรชิต  สมหวัง
3. นายพนม  จันทร์เผือก
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏฐริญา  ทองธรรมชาติ
2. เด็กชายพรภวิษย์  อิทธิอนันตเกษม
 
1. นายนเรศ  วันเชียง
2. นางสาวอุษา  ปฐมพรสุริยะ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยะธิดา  รุ่งสีทอง
2. นายวศิน  คงเผ่าพงษ์
 
1. นายธีระพงษ์  พงษ์จันโอ
2. นางสาววรารัตน์  กิติธรากุล
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวลษิดา  วาสทอง
 
1. นางณัชชา  จิตต์อารีย์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภัสร  ฉิมนาคบุญ
 
1. นางณัชชา  จิตต์อารีย์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรวดี  ทิวาสถาพร
 
1. นายวัฒนา  พุ่มบัว
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรชนก  เสาวลักษณ์
 
1. นางณัชชา  จิตต์อารีย์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธมลวรรณ  สารแสน
 
1. นางณัชชา  จิตต์อารีย์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  พุฒสาคร
 
1. นางณัชชา  จิตต์อารีย์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาวดี  วิชาเกรียงไกร
 
1. นายวัฒนา  พุ่มบัว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคณมณฑน์  สมบัติเปี่ยม
2. เด็กชายพุทธรักษ์  แชไทยชิ้น
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
2. นายวัฒนา  พุ่มบัว
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พงษ์ชมพร
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจอมขวัญ  ทรัพย์ธนะอุดม
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนครินทร์  กาวีระจันทร์
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  เกษรา
3. เด็กชายภัคพล  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวโรจน์สิมา  ไทยธรรม
2. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกมล  อุทัย
2. นายนัทธพงศ์  สุไชยสงค์
3. นางสาวศศิวิมล  สุวรรณโน
 
1. นางสาวโรจน์สิมา  ไทยธรรม
2. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาลี  สายสุ่ม
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายถมทอง  อาษารัฐ
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฌัชชา  อัญชลี
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิดา  ปัญญาวุฒิกุล
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุทธิตา  แดนศิริ
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาว  แก้ว
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏนรี  สืบแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวตรีวิตา  เสงี่ยมศรี
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวตรีวิตา  เสงี่ยมศรี
2. นางสาวทิพย์สุดา  เทพพรศรี
3. นางสาวน้ำฝน  รุ่งเรือง
4. เด็กชายบุรินทร์  วงศ์เศรษฐทัศน์
5. เด็กชายปิยวัฒน์  ลีดี
6. นางสาวสุทธิตา  แดนศิริ
7. เด็กชายอรรณพ  แวดเวียง
8. เด็กหญิงอรวรา  ฉายชูผล
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
2. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิดา  ปัญญาวุฒิกุล
2. เด็กหญิงฌัชชา  อัญชลี
3. นางสาวดาว  แก้ว
4. นางสาวตรีวิตา  เสงี่ยมศรี
5. นายถมทอง  อาษารัฐ
6. นายนพกร  หิรัญญโภคินทร์
7. เด็กหญิงนันทิชา  ดีรัศมี
8. เด็กชายบุรินทร์  วงศ์เศรษฐทัศน์
9. เด็กชายปิยวัฒน์  ลีดี
10. เด็กหญิงภาณิตา  พงษ์รามัญ
11. เด็กหญิงมัณฑนา  ขยิ่ม
12. นางสาวศานตมล  ปังศิริพร
13. เด็กหญิงอรจิรา  ฉายชูผล
14. เด็กหญิงอรวรา  ฉายชูผล
15. เด็กหญิงอริสรา  เกษภาษา
 
1. นายสมพงษ์  มั่งคั่ง
2. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 4 1. นางสาวชลธิชา  เริ่มรู้
 
1. นายอรุณวิทย์  ภูแช่มโชติ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอุบลวรรณ  สายจรัญ
 
1. นายอรุณวิทย์  ภูแช่มโชติ
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เเซ่โป่ว
2. เด็กชายณัฐพงษ์  รัตนธำรงค์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ทะไล
4. เด็กหญิงนิติพร  สุชินวิเชียรเลิศ
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เรืองศรี
6. เด็กหญิงปิยภัทร  กุลประยงค์
7. เด็กหญิงศศิประภา  ศุภัทรานนท์
8. เด็กหญิงสุนิษา  มีสุข
 
1. นายเจษฎา  อินทอง
2. นางอัญชนา  พงษ์จันโอ
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษติภา  คำพา
2. นางสาวชัญญานุช  ด้วงผึ้ง
3. นางสาวบูรณิมา  สุขสำราญ
4. นางสาวพิมพ์พิมล  ตุงคะเสน
5. นางสาวยลธิดา  เหล่าสุนา
6. นางสาวรัตนาภรณ์  แจ่มจำรัส
7. นางสาวศรัณย์พร  ปั้นมา
8. นางสาวสิริกร  แซ่ตั้ง
9. นางสาวเกวลี  ยินดี
 
1. นายเจษฎา  อินทอง
2. นางอัญชนา  พงษ์จันโอ
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาชวิน  สงคราม
 
1. นางสาวศศิลักษณ์  เกตุจรุง
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นายไพศาล  เกียรติจานนท์
 
1. นางอมรรัตน์  อัศวจารุวรรณ
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาคิรา  ผดุงพันธ์
 
1. นางจุรี  ลือชา
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยพร  ศรีลาภศิริ
 
1. นางสุวรรณี  สมที
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยพัฒน์  รุ่งโรจน์
 
1. นางอมรรัตน์  เบญจพล
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรสิตา  โกศลศศิธร
 
1. นางสาวลลิตศินี  วิศรียาธร
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนะ
2. เด็กชายปรเมษฐ์  พุทธมิลินประทีป
3. เด็กหญิงรัตมณี  ชัยสมบุญ
4. เด็กหญิงสุพิชญา  อภิชิตพงศ์ชัย
5. เด็กหญิงสุริวิภา  ลิ่มสุวรรณ
 
1. นางสาวนิณัฐฐา  เหระวัน
2. นางสาวสุดารัตน์  ไตรรัตนพิพัฒน์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงษ์  สวัสดิผล
2. นายพัฐนนท์  พงษ์สิริภตวัต
3. นางสาววชิราภรณ์  เต่าสา
4. นางสาวสรินยา  ผสมทรัพย์
5. นางสาวอภิชญา  แวดเวียง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  อัญทะโส
2. นางสิริภัทร  เถลิงพงษ์
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  ทับคง
2. เด็กชายวชิรวิทย์  พุ่มหนู
 
1. นางสาววราทิพย์  เอี่ยนเหล็ง
2. นางสาวยดา  ลีตะกานนท์ชัย
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกิติยา  จองวิจิตรกุล
2. นางสาววิลาวัณย์  ทองคำมา
 
1. นางสาวยดา  ลีตะกานนท์ชัย
2. MissYe  Wenjuan
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีมาลา
2. เด็กชายโพธิพันธ์  รัตนะจิตรโชติ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แก้ววิเศษ
2. นางสาวรัตติกาล  ชิณโคตร
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนัชพร  สุขหอม
2. นางสาวประภาสินี  ธนะ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แก้ววิเศษ
2. นางสาวสุภัสสรา  อิศรนาเวศ
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญพร  ศรีถาการ
2. นางสาวศรัญยา  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวรัตติกาล  ชิณโคตร
2. นางสาวสุภัสสรา  อิศรนาเวศ
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติกานต์  โต๊ะกู
2. นางสาวปิยฉัตร  พิมพ์สวัสดิ์
3. นายพชรพล  ชุมสุข
4. นางสาวสิริยากร  เอื้อธนาวรชัยกุล
5. นางสาวสุธีพันธุ์  วัฒนะกุล
 
1. นางสาวยดา  ลีตะกานนท์ชัย
2. นางสาววราทิพย์  เอี่ยนเหล็ง
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรวรรณ  เปี่ยมทอง
2. นางสาวจารุวัฒน์  วัธนายุท
3. นางสาวฐานิชชา  มัติโก
4. นายถนอมพงษ์  หฤทัยปรีดากุล
5. นางสาวสิริกมลกาญจน์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวสุภัสสรา  อิศรนาเวศ
2. นางสาวกนกวรรณ  แก้ววิเศษ
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนาภรณ์  เรือนนาค
 
1. นางสาววราทิพย์  เอี่ยนเหล็ง
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารัณย์ชพร  จันทจำรัสปัญญา
 
1. นางสาวรัตติกาล  ชิณโคตร
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พัตรคำ
2. เด็กชายเอกทัศน์  มุสิกประภาศรี
 
1. นางสาวกัญญาภัค  เสนาหาร
2. นายเมธาวี  ร่มเย็น
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพชรดนัย  สอนศิริ
 
1. นางสาวคุณากร  อันทะมะโน
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลธัช  ระจิตดำรงค์
2. นายธวัชชัย  ไกรศรี
3. นายธิเบศร์  วงศ์จันทร์
4. นายภาณุพงศ์  แซ่เอี๊ยว
5. นายวิชธพงศ์  โปรยานนท์
6. นายวีรภัทร  ชลวาณิชย์
 
1. นายสุธน  สถิตวุฒิคุณ
2. นายนพพร  ไกรศรี
3. นางสาวเบญญาภา  จึงนิพันธ์พงศ์
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปราณปริยา  พินิจมนตรี
2. เด็กหญิงมัชฌิมา  จิตต์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สีลาเม
 
1. นางสาวชนาธิป  สุนทรภักดิ์
2. นางสาวโรจน์สิมา  ไทยธรรม
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ภักดีคำ
2. เด็กหญิงปาริชา  ปัญญาวุฒิกุล
3. เด็กหญิงมะลิวรรณ  ทับทิมทอง
 
1. นางปรารถนา  ศุภกังวาน
2. นางอมรรัตน์  เบญจพล
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  สีทอง
2. นางสาวนริศรา  ฤทธิ์งาม
3. นางสาวศุภิสรา  เศรษฐกิจ
 
1. นางสาวเบญญาภา  จึงนิพันธ์พงศ์
2. นางสาวแสงเดือน  กิตติวชิรพงศ์
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันณภัทร  เกิดปาง
2. เด็กหญิงปอรภัทร์  รัตนะ
 
1. นางวัชรี  ดวงมณี
2. นายกฤษฎา  บุญศรี
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  วิชาเฟื่อง
2. เด็กชายอรรถฤต  จิตวงค์
 
1. นางสาวนภาพร  วงค์เนียม
2. นางวัชรี  ดวงมณี
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยธิดา  จูตะกานนท์
2. นางสาวอารีญา  ฉ่ำมาก
 
1. นางสาวนภาพร  วงค์เนียม
2. นางจินดาพร  เทียมภักดี
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนภัทร  ดวงมณี
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  วรศิลป์ชัย
 
1. นางจินดาพร  เทียมภักดี
2. นายกฤษฎา  บุญศรี
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  กุลละวะ
2. นายธนกร  เผ่าพนัส
 
1. นางจินดาพร  เทียมภักดี
2. นางสาวการัณย์ภัทร  เพศประเสริฐ
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชต์พงษ์  ชุมพล
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  ตรีอภิบาลวงศา
 
1. นางสาวการัณย์ภัทร  เพศประเสริฐ
2. นางกัณฑ์ธิมา  บุญศรี
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาสพล  สมรศาสตร์
2. นางสาวรัฐพร  เลาหเรณู
 
1. นายกฤษฎา  บุญศรี
2. นางกัณฑ์ธิมา  บุญศรี
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววารุณี  อ่วมจันทร์
2. นางสาวอัญชิสา  อิทธิเทพพนา
 
1. นายกฤษฎา  บุญศรี
2. นางกัณฑ์ธิมา  บุญศรี
 
106 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  จีนเพชร
3. เด็กชายตะวัน  ระจิตดำรงค์
 
1. นางสาวนภาพร  วงค์เนียม
2. นางวัชรี  ดวงมณี
 
107 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัตร  คำหล่อ
2. เด็กชายพลพร  พลบวรเดชสกุล
3. เด็กชายรัชชานนท์  ทองแกมแก้ว
 
1. นางสาวพฤทธิวรรณ  ช่วงพิทักษ์
2. นางสาวการัณย์ภัทร  เพศประเสริฐ
 
108 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฏฐภัทร  สุดประเสริฐ
2. นางสาววีรญา  สีทัดเสน
3. นางสาวอรวรรณ  ลิ้มกุล
 
1. นางสาวพฤทธิวรรณ  ช่วงพิทักษ์
2. นางกัณฑ์ธิมา  บุญศรี
 
109 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  วงค์ค้า
2. เด็กชายธันยธรณ์  ไชยสิริรัตนกุล
3. เด็กชายปฎิภัส  ปริวรรตสกุล
 
1. นางสาวพฤทธิวรรณ  ช่วงพิทักษ์
2. นายภัทร  สอนชอุ่ม
 
110 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทิวากร  มะลีจันทร์
2. นางสาวภัทรียา  กำปั่นทอง
3. นายวรากร  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวพฤทธิวรรณ  ช่วงพิทักษ์
2. นางวัชรี  ดวงมณี
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนาวัฒน์  ตั้งทองสว่าง
2. นายปัณณวัฒน์  โพธิ์ทิพย์นพคุณ
3. นายปิติพงษ์  บุญสร้าง
 
1. นายสราวุธ  หลอดคำ
2. นายธนงค์  เอี่ยมบำรุงทรัพย์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แหบสูงเนิน
2. เด็กหญิงชุติมา  ปัททุม
3. เด็กชายสหพร  สาลี
 
1. นางสาวปรีญาณัฐ  พนาสิทธิ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีขจร
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลฤทัย  จิตรพูลผล
2. นางสาวฟารีดา  มิหะรน
3. นางสาวสรัญญา  โพธิ์เขียว
 
1. นางสาวปรีญาณัฐ  พนาสิทธิ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีขจร
 
114 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณนุช  เพ็ญจันทร์
2. เด็กหญิงภูวนิดา  แพงไพรี
3. เด็กหญิงวันฤทัย  วงษ์แสงทอง
 
1. นางสาวปรีญาณัฐ  พนาสิทธิ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีขจร
 
115 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทราภรณ์  บำรุงศิลป์
2. นางสาวเบญจรัตน์  อำนวยศิลป์
3. นางสาวเบญญาภา  สถิตโชติคุณ
 
1. นางสาวปรีญาณัฐ  พนาสิทธิ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีขจร
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายวิศวะ  นพจรัสรัตน์
2. เด็กชายสิทธิกร  ตุ้มเจริญ
3. เด็กหญิงเบญญา  ขำทับ
 
1. นางสาวอภิสรา  เจียมกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญฤทธิ์  รุจิวงษ์สิริกุล
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐนิช  หอมวงษ์
2. นางสาวรัตนากร  เพิ่มสิน
3. นางสาวหทัยภัทร  ชิณวรรธวงศ์
 
1. นางสาวอภิสรา  เจียมกุล
2. นางสาวบุศรา  สอนหลักทรัพย์
 
118 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สีหาราช
2. เด็กหญิงวรพรรณ  หอเซาะ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พรมสงวน
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีขจร
2. นางสาวปรีญาณัฐ  พนาสิทธิ์
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวณัฐพร  วิยะกูล
2. นางสาวสุกัญญา  สุธา
3. นางสาวสุชาดา  แซ่ตั๊ง
 
1. นายธนงค์  เอี่ยมบำรุงทรัพย์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีขจร
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงพีรดา  ชัยอารีราษฎร์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีรัตน์
3. เด็กหญิงเสาวภา  มากเลิศ
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีขจร
2. นางสาวปรีญาณัฐ  พนาสิทธิ์
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุณธรรม  จันทร์กระจ่าง
2. นางสาวปรวรรณ  วงษ์มิตรแท้
3. นางสาวมนทกานต์  ช้างเปีย
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีขจร
2. นางสาวปรีญาณัฐ  พนาสิทธิ์