สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงชนัญญา  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  โฉมศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพิชชาพร  เอี่ยมสมบัติ
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  บุญวิจิตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดนัยพัชร์  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายปวริศ  ดีปานธรรม
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  บุญวิจิตร
2. นางสาวกานต์ธิดา  บุญวิจิตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธาราธิป  คำป๊อก
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  บุญวิจิตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เกลาเกลี้ยง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประสนิท
3. เด็กหญิงนัยน์ภัค  เกตุเกล้า
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  สุดใจ
2. นางสาวลัดดาวรรณ  สุดใจ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนัญญา  พัดทอง
2. เด็กหญิงรดามณี  อบอุ่น
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นางสาวชำเรือง  สีสม
2. นางสาวชำเรือง  สีสม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดิฐษยา  กุ่งแก้ว
2. เด็กหญิงพิยดา  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กชายรัฐภูมิ  รุ่งสีทอง
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  สุดใจ
2. นางสาวลัดดาวรรณ  สุดใจ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.7 ทอง 10 1. เด็กชายสุทธิภัทร  บุญเจริญ
 
1. นางสาวมาริษา  แว่นวงษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปวริศา  หนูงาม
2. เด็กชายวรฤทธิ์  ดีศรี
 
1. นางสาววราลักษณ์  ไทยเจริญ
2. นางสาววราลักษณ์  ไทยเจริญ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  พรมสาร
2. เด็กชายพีรภัทร  พัชรประวัติ
 
1. นายกฤษดา  พ่วงพูล
2. นายกฤษดา  พ่วงพูล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชุติมา  แห่งสันเที๊ยะ
 
1. นายกมล  คูคีรีเขต
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัครภัทร  พรมสาร
 
1. นายนิรันดร์  วิจิตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนบดี  ตุผา
 
1. นายนิรันดร์  วิจิตร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  ตุผา
 
1. นายนิรันดร์  วิจิตร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  จัสมิน โกรเวอร์
 
1. นางสกัญญา  บุญเชิญ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เลาลี
2. เด็กหญิงศุภพิชญา  เฟื่องฟู
 
1. นางแสงเดือน  จิตตวิกูล
2. นางแสงเดือน  จิตตวิกูล
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดรัลพร  พรมสาร
2. เด็กหญิงนิโลบล  ยุ่นประยงค์
3. เด็กหญิงอรรัมภา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวชำเรือง  สีสม
2. นางสาวชำเรือง  สีสม