สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดนัยพัชร์  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายปวริศ  ดีปานธรรม
 
1. นางสาวกานต์ธิดา  บุญวิจิตร
2. นางสาวกานต์ธิดา  บุญวิจิตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เกลาเกลี้ยง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประสนิท
3. เด็กหญิงนัยน์ภัค  เกตุเกล้า
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  สุดใจ
2. นางสาวลัดดาวรรณ  สุดใจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปวริศา  หนูงาม
2. เด็กชายวรฤทธิ์  ดีศรี
 
1. นางสาววราลักษณ์  ไทยเจริญ
2. นางสาววราลักษณ์  ไทยเจริญ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชุติมา  แห่งสันเที๊ยะ
 
1. นายกมล  คูคีรีเขต