สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนัญญา  พัดทอง
2. เด็กหญิงรดามณี  อบอุ่น
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นางสาวชำเรือง  สีสม
2. นางสาวชำเรือง  สีสม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  พรมสาร
2. เด็กชายพีรภัทร  พัชรประวัติ
 
1. นายกฤษดา  พ่วงพูล
2. นายกฤษดา  พ่วงพูล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  จัสมิน โกรเวอร์
 
1. นางสกัญญา  บุญเชิญ