สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาสงเคราะห์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.7 ทอง 10 1. เด็กชายสุทธิภัทร  บุญเจริญ
 
1. นางสาวมาริษา  แว่นวงษ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัครภัทร  พรมสาร
 
1. นายนิรันดร์  วิจิตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนบดี  ตุผา
 
1. นายนิรันดร์  วิจิตร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เลาลี
2. เด็กหญิงศุภพิชญา  เฟื่องฟู
 
1. นางแสงเดือน  จิตตวิกูล
2. นางแสงเดือน  จิตตวิกูล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดรัลพร  พรมสาร
2. เด็กหญิงนิโลบล  ยุ่นประยงค์
3. เด็กหญิงอรรัมภา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวชำเรือง  สีสม
2. นางสาวชำเรือง  สีสม