สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัญจนจักก์  ดวงอุดมพงศ์
2. เด็กหญิงธนพร  อ่อนละมูล
3. เด็กชายธนวัฒน์  กัณรงค์
4. เด็กหญิงธนารีย์  ธรรมนิติพงศ์
5. เด็กชายธีรพล  ครูศรี
6. เด็กชายนราวิชญ์  สุภาผล
7. เด็กหญิงนฤมล  จินตนาชัยพร
8. เด็กชายปติพัทธ์  แคล้วคลาด
9. เด็กหญิงปทิตตา  พะโล
10. เด็กหญิงพัชลักช์  พรประสิทธิ์
11. เด็กชายพันธวีร์  รุ่งไพบูลย์วงศ์
12. เด็กหญิงภัทรวดี  รื่นรมย์
13. เด็กหญิงมนต์ทกานต์  มหาวิโรจน์
14. เด็กชายศุภชัย  พุทธชาติ
15. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เจริญศรี
16. เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  มากมา
 
1. นายดุจฉัตร  ด้วงศิริ