สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกสรา  งามเสงี่ยม
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เหล็กเพชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุนันทา  แซ่กัง
 
1. นางสาววัลลี  สุทธิวารี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  อ่วมสันเทียะ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เหล็กเพชร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวชนกนันท์  หน้านวล
 
1. นางสาววัลลี  สุทธิวารี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุธาทิพย์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เหล็กเพชร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวภูษณิศา  จารุเนตร
 
1. นางจีรภรณ์  ฮึงเสงี่ยมธนากร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงมุทิตา  น้อยสะอาด
 
1. นางสาวนันทกา  โสมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิวิมล  ชัยชนะ
 
1. นางสาวนันทกา  โสมา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงประกายการณ์  เหลื่อมล้ำ
 
1. นางชไมพร  ธะช่วย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรินทร์  พูนจบ
2. เด็กชายอภิโชค  แหวนเงิน
 
1. นางสาวนันทกา  โสมา
2. นางจีรภรณ์  ฮึงเสงี่ยมธนากร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  สุดใจ
2. นางสาวณัฐสุดา  แสงหา
 
1. นางจีรภรณ์  ฮึงเสงี่ยมธนากร
2. นางสาวนันทกา  โสมา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมธาพร  งามตรง
 
1. นางสาวปาณพิชญ์ชา  สว่างจิตต์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นายนรินทร์  มีนาราช
 
1. นายอรรถวุฒิ   อาจเอื้อม
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  พรมเมตตา
2. เด็กหญิงจุฑาพร  สนิทกูลเจริญ
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  คงสม
 
1. นายอรรถวุฒิ  อาจเอื้อม
2. นางสาวปาณพิชญ์ชา  สว่างจิตต์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิชา  จันทา
2. เด็กชายธนวัฒน์  กัณรงค์
3. เด็กหญิงนันทชา  บุญผดุง
 
1. นายปุญชรัศมิ์  คงอ่อนศรี
2. นายกิตติชัย  คล้ายชม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนราวิชญ์  สุภาผล
 
1. นายปุญชรัศมิ์  คงอ่อนศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 7 1. นายธีรพันธุ์  ธีระวัฒน์
 
1. นายปุญชรัศมิ์  คงอ่อนศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนภัสมล  วรวัฒน์
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ไทยธีรเสถียร
 
1. นายกิตติชัย  คล้ายชม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวนุชนาถ  วิวาห์สุข
 
1. นายกิตติชัย  คล้ายชม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายวรพล  พนานิธิมงคล
 
1. นางสาวปาณพิชญ์ชา   สว่างจิตต์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายมนัสมนต์  มหาวิโรจน์
 
1. นายกิตติชัย  คล้ายชม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายโชคทวี  ชินชาติ
 
1. นายอรรถวุฒิ  อาจเอื้อม
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภัทรพร  คงสม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สิริจำนรรจ์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  สาธร
 
1. นางสาวทินมณี  ทองดี
2. นางศรัญย์พัฒน์  จันทรักษา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรนภา  ยั่งยืน
2. นางสาวสุทธิดา  แซ่ปึ๊ง
3. นางสาวอารยา  ขอสีกลาง
 
1. นางสาวบุษกรณ์  วงศ์นิกร
2. นางสรัลลักษณ์  กุลจิราธนวัต
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  การเกต
2. เด็กชายทัศพร  สุรกิจบวร
3. เด็กหญิงปัญญาพร  เอกวารีย์
 
1. นางสาวฉัตราลักษณ์  มูลจันทร์
2. นายไชยา  ชะมารัมย์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนัชชา  บุญแก้ว
2. นางสาวนัทธมน  ประพฤติถ้อย
3. นางสาวปุณยวีร์  ธาราเกียรตินันท์
 
1. นางสาวฉัตราลักษณ์  มูลจันทร์
2. นายไชยา  ชะมารัมย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อ่อนละมูล
2. เด็กหญิงธีริศรา  ศาลางาม
3. เด็กหญิงโชติกา  มหาวิโรจน์
 
1. นายไชยา  ชะมารัมย์
2. นางศรัญย์พัฒน์  จันทรักษา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนกฤต  สุภาผล
2. นางสาววรรณา  ปานประเสริฐ
3. นายเจษฎา  พุทธรักษา
 
1. นางสาวฉัตราลักษณ์  มูลจันทร์
2. นายไชยา  ชะมารัมย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรณรร  แซ่กวน
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ขำทองทับ
3. เด็กชายอมร  ภาษี
 
1. นางสาวจงรักษ์   ปัญญารัตนกุลชัย
2. นางสาวพรพิศุทธิ์  ลาภอุดมพันธ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมสพัฒน์  พงษ์เถื่อน
2. นางสาวณปภัช  ไถวสินธุ์
3. นางสาวณัฐกฤตา  สุรกิจบวร
 
1. นางสาวจงรักษ์   ปัญญารัตนกุลชัย
2. นางสาวพรพิศุทธิ์  ลาภอุดมพันธ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจอมแสง  นาบุญ
2. เด็กชายปฏิภาณ  แซ่โล้ว
 
1. นายไชยา  ชะมารัมย์
2. นางศรัญย์พัฒน์  จันทรักษา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุวรรณ  เกลาเกลี้ยง
2. เด็กหญิงพรรษนันท์  อินทะมาลี
 
1. นางสาวจงรักษ์   ปัญญารัตนกุลชัย
2. นายสุรัตน์  พิกุลทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริภัทร  เนตรสว่าง
2. เด็กชายวีรพล  พวงสิน
 
1. นายสุรัตน์  พิกุลทอง
2. นางสรัลลักษณ์  กุลจิราธนวัต
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เย็นประโคน
2. เด็กชายเชาวริน  ฐานานุรูป
 
1. นายสุรัตน์  พิกุลทอง
2. นางสรัลลักษณ์  กุลจิราธนวัต
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรนภา  แคล้วคลาด
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  เพ็ชรราย
3. เด็กหญิงวรัญญา  ภู่แก้วเผือก
4. เด็กหญิงวิภาดา  ภู่แก้วเผือก
5. เด็กหญิงศศิธรณ์  ใสประเสริฐ
 
1. นางสาวศิริประภา  ไชยอินทร์
2. นางสาวอนุสรา  นาคไธสง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายนันธวัช  อาจจะ
2. นางสาวพรชิตา  ส่งสัมพันธ์สกุล
3. นางสาวรสริน  จิตรหาญ
4. นางสาวศรัณย์พร  รัตนะ
5. นางสาวสุนันทา  เทียมจันทร์
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  คำภู
2. นางสาวอนุสรา  นาคไธสง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวณัติยาภรณ์  แซ่ลี้
2. นางสาวนิสา  งาเนียม
3. นางสาวปัณฑิตา  สุขสะอาด
4. นางสาวพรชนก  จันเพ็ง
5. นางสาวลักษิกา  จำนงค์ผล
 
1. นางสาวพิชชาญา  เทพอาษา
2. นางสาว เปรมจิต  จารย์ตำรา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.7 ทอง 8 1. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  จำเริญ
 
1. นายสมคิด  แน่นนัน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชราภรณ์  เอกาชัย
 
1. นางสาวเปรมจิต  จารย์ตำรา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แสงดิษฐ
2. เด็กชายนราธิป  ดอกหอม
 
1. นางสาวพิชชาญา  เทพอาษา
2. นางสาวเปรมจิต  จารย์ตำรา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายจิรัฏฐ์  เนื่องจำนงค์
2. นางสาวสุกัญญา  แสนอินมน
 
1. นางสุมาลี  ผสมทรัพย์
2. นางสาวเปรมจิต  จารย์ตำรา
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิง สาวิตรี  หนูขาว
2. เด็กหญิงสุวภัทร  ชวลิตตาภา
 
1. นายสมชาย  กันตังกุล
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวกาญจนวรรณ  พูลขำ
2. นางสาวสวรินทร์  ธิพาสี
 
1. นายภัทรนันท์  เกษศรีรัตน์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  กุลพิพิษย์
 
1. นายอาทิตย์  สิงคลีประภา
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวญาณิศา  เสนาพรม
 
1. นายอาทิตย์  สิงคลีประภา
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พุทธา
 
1. นายอาทิตย์  สิงคลีประภา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แซ่เตียว
 
1. นายอาทิตย์  สังคลีประภา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปานทิพย์  วิลัยแสง
 
1. นายอาทิตย์  สิงคลีประภา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิสิทธิ์ศักดิ์  จุฑารัตน์วรกุล
 
1. นายปุญชรัศมิ์  คงอ่อนศรี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ดุจดังแสงประทีป
 
1. นายปุญชรัศมิ์  คงอ่อนศรี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสรวิชญ์  ฉากรัมย์
 
1. นางสาวกัญจน์ณิชา  ผสมทรัพย์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงอัญชสา  กองศรี
 
1. นางสาวกัญจน์ณิชา  ผสมทรัพย์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมาลินี  แก้วพิมพ์
 
1. นางสาวกัญจน์ณิชา  ผสมทรัพย์
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัญจนจักก์  ดวงอุดมพงศ์
2. เด็กหญิงธนพร  อ่อนละมูล
3. เด็กชายธนวัฒน์  กัณรงค์
4. เด็กหญิงธนารีย์  ธรรมนิติพงศ์
5. เด็กชายธีรพล  ครูศรี
6. เด็กชายนราวิชญ์  สุภาผล
7. เด็กหญิงนฤมล  จินตนาชัยพร
8. เด็กชายปติพัทธ์  แคล้วคลาด
9. เด็กหญิงปทิตตา  พะโล
10. เด็กหญิงพัชลักช์  พรประสิทธิ์
11. เด็กชายพันธวีร์  รุ่งไพบูลย์วงศ์
12. เด็กหญิงภัทรวดี  รื่นรมย์
13. เด็กหญิงมนต์ทกานต์  มหาวิโรจน์
14. เด็กชายศุภชัย  พุทธชาติ
15. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เจริญศรี
16. เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  มากมา
 
1. นายดุจฉัตร  ด้วงศิริ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  จันเพ็ง
 
1. นางสาวบุญญาภา  พิกุลแก้ว
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภัทราภรณ์  ธิติพรธนวัฒน์
 
1. นางสาวบุญญาภา  พิกุลแก้ว
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณิชา  ทองอนันต์
 
1. นางสาวบุญโชค  อำพรรัมย์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุมาลี  โฉลกดี
 
1. นายญาณากร  สถิตขจรกิจ
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายณภัทร  สัตบัน
 
1. นางปิยนุช  ขันธะกาศ
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 4 1. นางสาวชุลีพร  จันทขัมมา
 
1. นายอรัญ  สาหร่าย
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกพร  อินอ่อน
2. เด็กหญิงกรกฏ  วรรณนาวิน
3. เด็กชายกัญจนจักก์  ดวงอุดมพงศ์
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  วัฒนธรรม
5. เด็กหญิงตันหยง  โหงกระโทก
 
1. นางปิยนุช  ขันธะกาศ
2. นางสาวบุญโชค  อำพรรัมย์
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชินาธิป  ดอกหอม
2. นายบูรพา  เนตรสว่าง
3. นางสาวปัญญาพร  ลายนอก
4. นางสาวปาณิสรา  แช่มช้อย
5. นางสาวสุชาดา  มีลา
 
1. นางวรัญญา  ทองแก้ว
2. นายญาณากร  สถิตขจรกิจ
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พรหมวงค์
2. เด็กชายภานุพงษ์  ศุภศร
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  พละภิญโญ
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาว วิยะดา  บุญทา
2. นางสาวโสภา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  พละภิญโญ
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาว สุวิสา  จันโท
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  พละภิญโญ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  บุญชู
2. เด็กหญิงพิมลพัชร  เกรียงศักดิ์ชัย
3. เด็กหญิงสุนันทรา  อุทัยแสง
 
1. นางชไมพร  ธะช่วย
2. นายจิตติ  อาทรกิจวัฒน์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แสนสุข
2. นางสาวณัฐชา  รัตติกาลธารา
3. นางสาวปณิตา  สำราญจิต
 
1. นางชไมพร  ธะช่วย
2. นางสาวจงรักษ์  ปัญญารัตนกุลชัย
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัญญาพร  พรมชาติ
2. เด็กหญิงภนิตา  สุขไข
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ริมรักษา
2. เด็กหญิงศรีสุภัทร  เลี้ยงพรรัตนะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายก้องภพ  สง่างาม
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ไวยกูล
 
1. นางสาวพรวิภา  มธุรส
2. นางสาววัลนิภา  อุตวงศ์ษา
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายอลงกรณ์  แซ่เซียว
2. นายอโณทัย  อ่อนหล้า
 
1. นางสาวพรวิภา  มธุรส
2. นางสาววิไลภรณ์  ไม้งาม
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญสุดา  สมคิด
2. นางสาวอรปรียา  เชื้อตราพระ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณอุุบลทิพย์  จันทร์ลา
2. เด็กชายประดิษฐ์  สินสุพรรณ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัสสน  มัติพงษ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ   แสงสุพรรณ์
 
1. นางสาววิไลภรณ์  ไม้งาม
2. นางสาววัลนิภา  อุตวงศ์ษา
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวลลิตา  เจือกโว้น
2. นางสาวอรปรียา  เชื้อตราพระ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
76 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภพ  มังกรแก้ว
2. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสิรินภา  สมาธิกุลชัย
 
1. นางสาวพรวิภา  มธุรส
2. นางสาววัลนิภา  อุตวงศ์ษา
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายรัชตะ  ศรีคง
2. นายศุภณัฐ  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาววิไลภรณ์  ไม้งาม
2. นางสาวพรวิภา  มธุรส
 
78 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แน่นหนา
2. เด็กหญิงธันยพร  บุญจิตร
3. เด็กหญิงธารภูฟ้า  สมวาทสรรค์
 
1. นางสาวกัญจน์ณิชา  ผสมทรัพย์
2. นางอาริยาพร  แน่นหนา
 
79 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนาตาลี  พันธ์ุสะอาด
2. นางสาวยุพิน  กุลมิตร
3. นางสาวอัจฉรา  บุราคร
 
1. นายปุญชรัศมิ์  คงอ่อนศรี
2. นางอาริยาพร  แน่นหนา
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิดา  สมประยูร
2. เด็กหญิงวรัญชนา  พิทักษ์วศิน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขวงศ์
 
1. นายประกิจ  ผสมทรัพย์
2. นางสุมาลี  ผสมทรัพย์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัทรา  นุ่นจุ้ย
2. นางสาวสรวงสุดา  รุ่งแสงภานุมาศ
3. นางสาวอัญชุลีพร  หนูคง
 
1. นายประกิจ  ผสมทรัพย์
2. นางสุมาลี  ผสมทรัพย์
 
82 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐรดา  แน่นหนา
2. เด็กหญิงพรนภา  แสนวงศ์ศิริ
3. เด็กหญิงรุจิราภา  มอมขุนทด
 
1. นางอาริยาพร  แน่นหนา
2. นางสาววัลนิภา  อุตวงศ์ษา
 
83 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธันยาภรณ์  กุลวานิช
2. นางสาวอารีรัตน์  กระโพธิ์
3. นางสาวแก้วสุวรรณ  พันปลาโด
 
1. นางอาริยาพร  แน่นหนา
2. นางสาวพรวิภา  มธุรส