สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวชนกนันท์  หน้านวล
 
1. นางสาววัลลี  สุทธิวารี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นายนรินทร์  มีนาราช
 
1. นายอรรถวุฒิ   อาจเอื้อม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนภัสมล  วรวัฒน์
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ไทยธีรเสถียร
 
1. นายกิตติชัย  คล้ายชม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายวรพล  พนานิธิมงคล
 
1. นางสาวปาณพิชญ์ชา   สว่างจิตต์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภัทรพร  คงสม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สิริจำนรรจ์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  สาธร
 
1. นางสาวทินมณี  ทองดี
2. นางศรัญย์พัฒน์  จันทรักษา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แสงดิษฐ
2. เด็กชายนราธิป  ดอกหอม
 
1. นางสาวพิชชาญา  เทพอาษา
2. นางสาวเปรมจิต  จารย์ตำรา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิง สาวิตรี  หนูขาว
2. เด็กหญิงสุวภัทร  ชวลิตตาภา
 
1. นายสมชาย  กันตังกุล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกนกพร  จันเพ็ง
 
1. นางสาวบุญญาภา  พิกุลแก้ว
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภัทราภรณ์  ธิติพรธนวัฒน์
 
1. นางสาวบุญญาภา  พิกุลแก้ว
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณิชา  ทองอนันต์
 
1. นางสาวบุญโชค  อำพรรัมย์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กชายณภัทร  สัตบัน
 
1. นางปิยนุช  ขันธะกาศ