สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกสรา  งามเสงี่ยม
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เหล็กเพชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุนันทา  แซ่กัง
 
1. นางสาววัลลี  สุทธิวารี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  อ่วมสันเทียะ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เหล็กเพชร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวภูษณิศา  จารุเนตร
 
1. นางจีรภรณ์  ฮึงเสงี่ยมธนากร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงมุทิตา  น้อยสะอาด
 
1. นางสาวนันทกา  โสมา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงประกายการณ์  เหลื่อมล้ำ
 
1. นางชไมพร  ธะช่วย
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิชา  จันทา
2. เด็กชายธนวัฒน์  กัณรงค์
3. เด็กหญิงนันทชา  บุญผดุง
 
1. นายปุญชรัศมิ์  คงอ่อนศรี
2. นายกิตติชัย  คล้ายชม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวนุชนาถ  วิวาห์สุข
 
1. นายกิตติชัย  คล้ายชม
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลชนก  การเกต
2. เด็กชายทัศพร  สุรกิจบวร
3. เด็กหญิงปัญญาพร  เอกวารีย์
 
1. นางสาวฉัตราลักษณ์  มูลจันทร์
2. นายไชยา  ชะมารัมย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายจิรัฏฐ์  เนื่องจำนงค์
2. นางสาวสุกัญญา  แสนอินมน
 
1. นางสุมาลี  ผสมทรัพย์
2. นางสาวเปรมจิต  จารย์ตำรา
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวกาญจนวรรณ  พูลขำ
2. นางสาวสวรินทร์  ธิพาสี
 
1. นายภัทรนันท์  เกษศรีรัตน์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พุทธา
 
1. นายอาทิตย์  สิงคลีประภา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แซ่เตียว
 
1. นายอาทิตย์  สังคลีประภา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิสิทธิ์ศักดิ์  จุฑารัตน์วรกุล
 
1. นายปุญชรัศมิ์  คงอ่อนศรี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุพรรณี  ดุจดังแสงประทีป
 
1. นายปุญชรัศมิ์  คงอ่อนศรี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงอัญชสา  กองศรี
 
1. นางสาวกัญจน์ณิชา  ผสมทรัพย์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายอลงกรณ์  แซ่เซียว
2. นายอโณทัย  อ่อนหล้า
 
1. นางสาวพรวิภา  มธุรส
2. นางสาววิไลภรณ์  ไม้งาม
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายรัชตะ  ศรีคง
2. นายศุภณัฐ  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาววิไลภรณ์  ไม้งาม
2. นางสาวพรวิภา  มธุรส