สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนันทนวิทย์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปลีน้อย
 
1. นางสาวพจนีย์  ยางเอน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกุลปริยา  เอี่ยมโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวพจนีย์  ยางเอน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พิมเสน
2. เด็กหญิงทัศนีย์  โพธิ์กลาง
 
1. นางสาวพจนีย์  ยางเอน
2. นางสาวพิฐชญาณ์  นันท์ธนาสิทธิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โบราณมูล
 
1. นางสาวชนิกานต์  บุญราศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันยพร  ภัทรพงศ์ธร
2. เด็กหญิงปาราวีย์  สมหมาย
3. เด็กหญิงพรพิมล  ลิ้มภักดี
 
1. นางสาวดวงนภา  เครืออยู่
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนภัทร  นิ่มยี่สุ่น
 
1. นางสาวดวงนภา  เครืออยู่่
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรภิญญา  แซ่อึ๊ง
2. เด็กชายชลัลวิทย์  ตันบุญยืน
 
1. นางสาวชนิกานต์  บุญราศรี
2. นางสาวดวงนภา  เครืออยู่
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  พุทธมิลินประทีป
 
1. นางสาวดวงนภา  เครืออยู่
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกนกอร  ปุราโส
2. เด็กหญิงฐิติมา  สุพรรณ
3. เด็กหญิงธนพร  เกตุเกล้า
 
1. นายนาวี  พลเจริญ
2. นางสาวสุพรรณทิพา  เพ็งหล่อ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสโรชา  โสมศรี
2. เด็กหญิงอภิสรา  ทรัพย์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  พิกุลทอง
 
1. นายนาวี  พลเจริญ
2. นางสาวสุพรรณทิพา  เพ็งหล่อ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิราพันธ์  เด่นพันธ์
2. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  นิพนธ์
 
1. นายนาวี  พลเจริญ
2. นางสาวสุพรรณทิพา  เพ็งหล่อ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัฒน์  ทวีกฤดาการ
2. นายธีรวัต  อังสุรินทร์
 
1. นายนาวี  พลเจริญ
2. นางสาวสุพรรณทิพา  เพ็งหล่อ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  เปรมเพ็ชรธนกุล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  พลอยเพ็ชร
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ฉิมพลีกุล
4. เด็กหญิงศิรดา  วัฒนศิริ
5. เด็กหญิงอภิชญา  มาตขาว
 
1. นางสาวจารวี  ริมสำโรง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุสุมากร  นพตากุล
2. เด็กหญิงชมพูนุช  จริงเพ็ชร
3. เด็กชายปัญญากร  จิตตฤกษ์
4. เด็กหญิงศุภากร  พุทธรา
5. เด็กหญิงแพรวพราว  ชัยวิเศษ
 
1. นายพันวิทย์  มงคลชาญศักดิ์
2. นางศรีสุภรณ์  มงคลชาญศักดิ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.4 ทอง 6 1. เด็กชายยุทธนา  พรมมา
 
1. นางสาวจารวี  ริมสำโรง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายกิตติพงษ์  นกแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณพร  สุดสงวน
 
1. นางสาวจารวี  ริมสำโรง
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณา  พงศ์พัชราพันธ์ุ
2. เด็กหญิงจิราพร  ชูรัตน์
3. เด็กชายต่อศักดิ์  สังแก้ว
4. เด็กหญิงนิรมล  ศุภรักษ์
5. เด็กหญิงปริชาติ  จันทร์ทรัพย์
6. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มาจิตต์ภาสกร
7. เด็กหญิงศิริกร  โพนไทร
8. เด็กหญิงสปัน  พลตื้อ
9. เด็กชายอัษฎาวุธ  ทำเนาว์
10. เด็กหญิงเบญญาภา  เขียวผม
 
1. นายสมยศ  พิมเสน
2. นางสาวจิตราพร  บุญรี
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภรนภา  อุทุมพร
2. เด็กหญิงอฑิตยา  นิยม
 
1. นายสมยศ  พิมเสน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขศรี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ประชาฉาย
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกนก  มิ่งสอน
2. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ฮีม
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ประชาฉาย
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.65 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ประมงคล
3. เด็กหญิงจิรสุตา  มาพิมพ์
4. เด็กชายชนะชัย  นาแพง
5. เด็กหญิงนันท์ชนก  เชื้อหยก
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  แพงพันธ์ุ
7. เด็กชายภูมิปฏิพัทธิ์  อัศวไมตรี
8. เด็กชายอภิศักดิ์  ปะทุมตะ
 
1. นางสาวฐิติชญา  ธงศรี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เริ่มรู้
 
1. นายพันวิทย์  มงคลชาญศักดิ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดีเจริญ
2. เด็กชายชยพล  สาลีผล
 
1. นายพันวิทย์  มงคลชาญศักดิ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงสุชาดา  จิตรสม
2. เด็กชายเสกสรร  แสงคำ
 
1. นางสาวอังคณา  ปุ่มพิมาย
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฎฐ์รัชกร  ศรีตพจนพล
2. เด็กชายนิติธร  นัทธี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปุรา
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ตันติเสรีพัฒนา
2. เด็กชายประยุทธชัย  นวลแก้ว
 
1. นางสาวอังคณา  ปุ่มพิมาย
 
27 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  กลิ่นนาก
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ตันติเสรีพัฒนา
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุตรรัก
 
1. นางสาวพจนีย์  ยางเอน
2. นางศรีสุภรณ์  มงคลชาญศักดิ์
 
28 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ราศรีจันทร์
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  มูลทองชุน
3. เด็กหญิงสุชานาฎ  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวพจนีย์  ยางเอน
2. นางศรีสุภรณ์  มงคลชาญศักดิ์