สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนันทนวิทย์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.65 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เหลืองอ่อน
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ประมงคล
3. เด็กหญิงจิรสุตา  มาพิมพ์
4. เด็กชายชนะชัย  นาแพง
5. เด็กหญิงนันท์ชนก  เชื้อหยก
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  แพงพันธ์ุ
7. เด็กชายภูมิปฏิพัทธิ์  อัศวไมตรี
8. เด็กชายอภิศักดิ์  ปะทุมตะ
 
1. นางสาวฐิติชญา  ธงศรี