สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรวรรณ  แซ่เจียง
2. เด็กหญิงจารุณ๊  แซ่จาง
3. เด็กหญิงธิดา  อนุชิตวรการ
4. เด็กหญิงพัชรมัย  แซ่หว้า
5. เด็กหญิงลักษิกา  แซ่ม้า
6. เด็กหญิงสุปรียา  แซ่ท้าว
7. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงสุวรรณดี  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงอรวรรณ  เฮงปัญญากุล
10. เด็กหญิงอุไร  เฮงปัญญากุล
 
1. นายพิชญุตม์  มาพิทักษ์
2. นายพุทธพงศ์  สอนจันทร์
3. นางสาวกนกวรรณ  อรชร