สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ชะดาทอง
 
1. นายวีรยุทธ  วีระคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวศิริวิภา  ประจิตร
 
1. นายวีรยุทธ  วีระคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 51.66 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพัชราภา  เคยชัยภูมิ
 
1. นางประภา  อุดมผล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวอินทวงศ์  ขุนณรงค์
 
1. นางประภา  อุดมผล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวผ่องรพี  แซ่ม้า
 
1. นางสาววริมน  ปัญญาวัชรคุณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวนิดา  วัชรประทีปกุล
 
1. นายวีรยุทธ  วีระคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรทิพา  มิมะละ
 
1. นายวีรยุทธ  วีระคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณิชานันท์  โต๊ะมุดบำรุง
 
1. นายพิชญุตม์  มาพิทักษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรัฐภาค  พานิชย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อรชร
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิดา  บรรจงงาม
2. เด็กหญิงนันทิพัฒน์  ชาวนา
3. เด็กหญิงประภาศรี  ใจพรหม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อรชร
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนสร  ส่งสัมพันธ์สกุล
2. นางสาวนิศากร  สร้อยสน
3. นางสาววิลาวัลย์  เลิศงามดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อรชร
2. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์เจริญ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนฤตปรียา  ภิวัธนานนท์
 
1. นายกิตติพงษ์  ผิวไสยา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 9 1. นายกฤษณะ  แคล้วคลาด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์เจริญ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายพีรภัทร  มะหะหมัด
2. เด็กชายภูวดล  วงศ์ศรีแก้ว
 
1. นายกิตติพงษ์  ผิวไสยา
2. นายกิตติชัย  ไพรจิตร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวนุช  
 
1. นายกิตติชัย  ไพรจิตร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สังขจิต
 
1. นายกิตติพงษ์  ผิวไสยา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 5 1. นางสาวอภิญญา  จันทศูนย์
 
1. นางสาวกนกวรณ  อรชร
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจริสิน  ทาคิน
2. เด็กหญิงภัคจีรา  ทองเจือ
3. เด็กชายเทวินทร์  ไกรศรี
 
1. นางอัจฉรา  จักรแก้ว
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทกานต์  แซ่หาญ
2. นางสาวธัญญา  ศักดิ์เจริญชัยสกุล
3. นางสาวพนิดา  ฤกษ์สวัสดิ์
 
1. นางอนุษรา  เสวะนา
2. นางสาวรัชนีกร  มณีรัตน์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เรืองศรี
2. เด็กหญิงพิมมาดา  เอี่ยมประดิษฐ์
3. เด็กหญิงมุธิตา  มานชู
 
1. นางอัจฉรา  จักรแก้ว
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่กือ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ทานะเดช
3. เด็กหญิงภัทรียา  โปกุล
4. เด็กหญิงมาลีวัลย์  แซ่หลอ
5. เด็กหญิงสุชาวลี  แซ่จาง
 
1. นางพรใจ  โพธิ์เงิน
2. นางสิริมา  บุญชู
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  อินทมาพลอย
2. นางสาวธนชนัน  อภิสุทธิสาร
3. นางสาวภัทรวรินทร์  เอี่ยมผ่อง
4. นางสาวมลฤดี  ผดุงรัตน์
5. นางสาวอารียา  วินเลาะห์
 
1. นางพรใจ  โพธิ์เงิน
2. นางสิริมา  บุญชู
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชินพัฒน์  ราษฎรนิยม
2. เด็กหญิงปณิตา  แก้วล้อม
3. เด็กหญิงปิยะพร  ปรังสุวรรณกุล
4. เด็กชายภูวดล  วงศ์ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงอติมา  โพทีวัด
 
1. นายวิสิทธิ์  โสภาคำ
2. นายทศพล  ทองนิวัน
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจีรนันท์  เย็นขาว
2. นางสาวชลภัท  เดวิเลาะ
3. นางสาวนรากร  ปภาคีรี
4. นางสาววีรดา  หร่ายมะณี
5. นางสาวเมธาวี  ศรีเอนก
 
1. นายทศพล  ทองนิวัน
2. นายศิริวัฒน์  ยุบลพันธ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปุญญาพร  อ่อนขำ
 
1. นางพรใจ  โพธิ์เงิน
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศิริชัย  เหลืองอ่อน
 
1. นางสิริมา  บุญชู
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีดารา
2. เด็กชายฉัตรชัย  พึ่งทอง
 
1. นายวิสิทธิ์  โสภาคำ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นายประภากร  สุขจินดา
2. นางสาววรัญญา  โสภาภาพ
 
1. นายศิริวัฒน์  ยุบลพันธ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  โรจนเรืองรอง
2. เด็กหญิงชนิดา  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชลณิพา  หอเซาะ
4. เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  เครือสวัสดิ์
5. นายธัญญวิช  ทองใบ
6. เด็กหญิงปัทมา  นกสามเมือง
7. นางสาวพนิดา  ฤกษ์สวัสดิ์
8. เด็กหญิงภาวินี  คูหา
9. เด็กหญิงรจนา  มวง
10. เด็กหญิงเจนจิรา  เล็กอ่อน
 
1. นางพรใจ  โพธิ์เงิน
2. นางสิริมา  บุญชู
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงถิรายุ  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงนันทพร  จันทร์แดง
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  โรจน์รุ่งศศิธร
2. นางสาวปริยากร  เป้ากลาง
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัชนี  แซ่ย่าง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  โรจน์รุ่งศศิธร
2. นางสาวปริยากร  เป้ากลาง
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงญาณี  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงมรดก  แซ่ย่าง
 
1. นายพิชญุตม์  มาพิทักษ์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปรียานุช  ไพรนฤโลก
 
1. นายวีระชัย  อินธิบุตร
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบวรวัฒน์  นิกร
 
1. นายวีระชัย  อินธิบุตร
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจาตุรันต์  แสงทอง
2. เด็กหญิงชนาภา  แซ่ย่าง
3. เด็กชายเรวัติ  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายวีระชัย  อินธิบุตร
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  ดวงใจ
2. นายวิศรุต  คล่องแคล่ว
3. นายสัมมนัส  จันทร์ลา
 
1. นายวีระชัย  อินธิบุตร
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรวรรณ  แซ่เจียง
2. เด็กหญิงจารุณ๊  แซ่จาง
3. เด็กหญิงธิดา  อนุชิตวรการ
4. เด็กหญิงพัชรมัย  แซ่หว้า
5. เด็กหญิงลักษิกา  แซ่ม้า
6. เด็กหญิงสุปรียา  แซ่ท้าว
7. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงสุวรรณดี  แซ่ย่าง
9. เด็กหญิงอรวรรณ  เฮงปัญญากุล
10. เด็กหญิงอุไร  เฮงปัญญากุล
 
1. นายพิชญุตม์  มาพิทักษ์
2. นายพุทธพงศ์  สอนจันทร์
3. นางสาวกนกวรรณ  อรชร
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 46.7 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสังข์
 
1. นางสาวนิศาชล  ไชยณรงค์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 15.4 เข้าร่วม 6 1. นายธัญ  ทองใบ
 
1. นางสาวนิศาชล  ไชยณรงค์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 8 1. เด็กชายจี  ขยัน
 
1. นางธนพร  ขุนเที่ยง
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.3 เงิน 4 1. นางสาวศศิกานต์  บุญต่อ
 
1. นางธนพร  ขุนเที่ยง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ทองคำ
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  สุวีระพันธ์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 6 1. นางสาวพิมมาดา  เจ๊ะมัด
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  สุวีระพันธ์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.7 เงิน 4 1. เด็กชายชินวัตร  ฮอหมัด
2. เด็กหญิงปุณญนุช  นามไว
3. เด็กหญิงมินตรา  ศรศรี
4. เด็กหญิงสุภัทรตรา  นามไว
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญมาก
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  สุวีระพันธ์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนา  คำเคน
2. นางสาวธัญญลักษณ์  เค็นเผ่า
3. นางสาวพิมมาดา  เจ๊ะมัด
4. นางสาววิภาดา  ช่วงโชติทวีสิน
5. นางสาวอภิฉัตร  ทิมปราง
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  สุวีระพันธ์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชลณิดา  ชื่นคุณากร
2. เด็กชายธนเดช  สิงหะพลวัฒน์
 
1. นางสาวนิศาชล  ไชยณรงค์
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลรัตน์  กาญจโนภาส
2. นายณัฐนันท์  แสนหมุด
 
1. นายเกื้อเกียรติ  สาระ
2. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
 
48 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธิป  พลูสวัสดิ์
2. เด็กชายอธิป   แซ่กัง
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  แซ่ตั้น
 
1. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
2. นายเกื้อเกียรติ  สาระ
 
49 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรรณกร  เทพี
2. นายศิวกร  ปอนคำ
3. นายสันติ  คูเขียว
 
1. นายเกื้อเกียรติ  สาระ
2. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
 
50 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภาณีรัตน์  บำรุงสุนทร
2. นายสุทธิภัทร  แก้ววิไล
3. นางสาวเฉลียวรรณ  แซ่โซ้ง
 
1. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
2. นายเกื้อเกียรติ  สาระ
 
51 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศรันยา  แซ่เลี้ยว
2. เด็กหญิงอรัญญา  แซ่ย้าง
3. เด็กหญิงไขแสง  จอมประหยัด
 
1. นางสาวรัชนีกร  มณีรัตน์
2. นางอนุษรา  เสวะนา
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิลาลักษณ์  กล่อมใจ
2. เด็กหญิงสุปรียา  สาภิพักร์
3. เด็กหญิงอุดมพร  เสนาดี
 
1. นายกิตติชัย  ไพรจิตร์
2. นางสาวปุณยปราณ  ใจคำ
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงผกามาศ  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อ่อนพั่ว
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  คุ้มพรม
 
1. นางสาวปุณยปราณ  ใจคำ
2. นายกิตติชัย  ไพรจิตร์