สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 51.66 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงพัชราภา  เคยชัยภูมิ
 
1. นางประภา  อุดมผล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวนิดา  วัชรประทีปกุล
 
1. นายวีรยุทธ  วีระคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงนฤตปรียา  ภิวัธนานนท์
 
1. นายกิตติพงษ์  ผิวไสยา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 9 1. นายกฤษณะ  แคล้วคลาด
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์เจริญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 5 1. นางสาวอภิญญา  จันทศูนย์
 
1. นางสาวกนกวรณ  อรชร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจริสิน  ทาคิน
2. เด็กหญิงภัคจีรา  ทองเจือ
3. เด็กชายเทวินทร์  ไกรศรี
 
1. นางอัจฉรา  จักรแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีดารา
2. เด็กชายฉัตรชัย  พึ่งทอง
 
1. นายวิสิทธิ์  โสภาคำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  โรจนเรืองรอง
2. เด็กหญิงชนิดา  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชลณิพา  หอเซาะ
4. เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  เครือสวัสดิ์
5. นายธัญญวิช  ทองใบ
6. เด็กหญิงปัทมา  นกสามเมือง
7. นางสาวพนิดา  ฤกษ์สวัสดิ์
8. เด็กหญิงภาวินี  คูหา
9. เด็กหญิงรจนา  มวง
10. เด็กหญิงเจนจิรา  เล็กอ่อน
 
1. นางพรใจ  โพธิ์เงิน
2. นางสิริมา  บุญชู
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 46.7 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสังข์
 
1. นางสาวนิศาชล  ไชยณรงค์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 15.4 เข้าร่วม 6 1. นายธัญ  ทองใบ
 
1. นางสาวนิศาชล  ไชยณรงค์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ทองคำ
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  สุวีระพันธ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 6 1. นางสาวพิมมาดา  เจ๊ะมัด
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  สุวีระพันธ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชลณิดา  ชื่นคุณากร
2. เด็กชายธนเดช  สิงหะพลวัฒน์
 
1. นางสาวนิศาชล  ไชยณรงค์