สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวศิริวิภา  ประจิตร
 
1. นายวีรยุทธ  วีระคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวอินทวงศ์  ขุนณรงค์
 
1. นางประภา  อุดมผล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายพีรภัทร  มะหะหมัด
2. เด็กชายภูวดล  วงศ์ศรีแก้ว
 
1. นายกิตติพงษ์  ผิวไสยา
2. นายกิตติชัย  ไพรจิตร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวนุช  
 
1. นายกิตติชัย  ไพรจิตร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 1. นายประภากร  สุขจินดา
2. นางสาววรัญญา  โสภาภาพ
 
1. นายศิริวัฒน์  ยุบลพันธ์