สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ชะดาทอง
 
1. นายวีรยุทธ  วีระคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวผ่องรพี  แซ่ม้า
 
1. นางสาววริมน  ปัญญาวัชรคุณ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สังขจิต
 
1. นายกิตติพงษ์  ผิวไสยา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เรืองศรี
2. เด็กหญิงพิมมาดา  เอี่ยมประดิษฐ์
3. เด็กหญิงมุธิตา  มานชู
 
1. นางอัจฉรา  จักรแก้ว
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงถิรายุ  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงนันทพร  จันทร์แดง
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  โรจน์รุ่งศศิธร
2. นางสาวปริยากร  เป้ากลาง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 8 1. เด็กชายจี  ขยัน
 
1. นางธนพร  ขุนเที่ยง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.3 เงิน 4 1. นางสาวศศิกานต์  บุญต่อ
 
1. นางธนพร  ขุนเที่ยง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.7 เงิน 4 1. เด็กชายชินวัตร  ฮอหมัด
2. เด็กหญิงปุณญนุช  นามไว
3. เด็กหญิงมินตรา  ศรศรี
4. เด็กหญิงสุภัทรตรา  นามไว
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญมาก
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  สุวีระพันธ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิลาลักษณ์  กล่อมใจ
2. เด็กหญิงสุปรียา  สาภิพักร์
3. เด็กหญิงอุดมพร  เสนาดี
 
1. นายกิตติชัย  ไพรจิตร์
2. นางสาวปุณยปราณ  ใจคำ