สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิดา  บรรจงงาม
2. เด็กหญิงนันทิพัฒน์  ชาวนา
3. เด็กหญิงประภาศรี  ใจพรหม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อรชร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนสร  ส่งสัมพันธ์สกุล
2. นางสาวนิศากร  สร้อยสน
3. นางสาววิลาวัลย์  เลิศงามดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อรชร
2. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์เจริญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่กือ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ทานะเดช
3. เด็กหญิงภัทรียา  โปกุล
4. เด็กหญิงมาลีวัลย์  แซ่หลอ
5. เด็กหญิงสุชาวลี  แซ่จาง
 
1. นางพรใจ  โพธิ์เงิน
2. นางสิริมา  บุญชู
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  อินทมาพลอย
2. นางสาวธนชนัน  อภิสุทธิสาร
3. นางสาวภัทรวรินทร์  เอี่ยมผ่อง
4. นางสาวมลฤดี  ผดุงรัตน์
5. นางสาวอารียา  วินเลาะห์
 
1. นางพรใจ  โพธิ์เงิน
2. นางสิริมา  บุญชู
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจีรนันท์  เย็นขาว
2. นางสาวชลภัท  เดวิเลาะ
3. นางสาวนรากร  ปภาคีรี
4. นางสาววีรดา  หร่ายมะณี
5. นางสาวเมธาวี  ศรีเอนก
 
1. นายทศพล  ทองนิวัน
2. นายศิริวัฒน์  ยุบลพันธ์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัชนี  แซ่ย่าง
2. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  โรจน์รุ่งศศิธร
2. นางสาวปริยากร  เป้ากลาง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบวรวัฒน์  นิกร
 
1. นายวีระชัย  อินธิบุตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจาตุรันต์  แสงทอง
2. เด็กหญิงชนาภา  แซ่ย่าง
3. เด็กชายเรวัติ  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายวีระชัย  อินธิบุตร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  ดวงใจ
2. นายวิศรุต  คล่องแคล่ว
3. นายสัมมนัส  จันทร์ลา
 
1. นายวีระชัย  อินธิบุตร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 1. นางสาวกาญจนา  คำเคน
2. นางสาวธัญญลักษณ์  เค็นเผ่า
3. นางสาวพิมมาดา  เจ๊ะมัด
4. นางสาววิภาดา  ช่วงโชติทวีสิน
5. นางสาวอภิฉัตร  ทิมปราง
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  สุวีระพันธ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลรัตน์  กาญจโนภาส
2. นายณัฐนันท์  แสนหมุด
 
1. นายเกื้อเกียรติ  สาระ
2. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาธิป  พลูสวัสดิ์
2. เด็กชายอธิป   แซ่กัง
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  แซ่ตั้น
 
1. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
2. นายเกื้อเกียรติ  สาระ
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรรณกร  เทพี
2. นายศิวกร  ปอนคำ
3. นายสันติ  คูเขียว
 
1. นายเกื้อเกียรติ  สาระ
2. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภาณีรัตน์  บำรุงสุนทร
2. นายสุทธิภัทร  แก้ววิไล
3. นางสาวเฉลียวรรณ  แซ่โซ้ง
 
1. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
2. นายเกื้อเกียรติ  สาระ