สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธนกร  โพธิ์คลี่
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีสมัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นางสาวธิดารัตน์  นารายณ์
 
1. นางสาวปัทมาวดี  วาปีเน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอรชพร  นารี
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีสมัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาวอาทิติยา  บัวผึ้ง
 
1. นางสาวปัทมาวดี  วาปีเน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงฉันทนาพร  ศรีเรือง
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีสมัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวจิตตรานุช  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวปัทมาวดี  วาปีเน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรัตนา  รอดอารมณ์
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีสมัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงหัทยา  ปราสาททอง
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีสมัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทิมา  เอมโอช
 
1. นางสาวปัทมาวดี  วาปีเน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนา  แก้ว
2. เด็กหญิงรุจิภาส  หน่ายคอน
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีสมัย
2. นางธีรนันท์  ชูสกุลเกรียง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ไพเราะ
 
1. นางสาวรัตติกาล  โยนะพันธ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวหฤทัย  มาวงศ์
 
1. นางนาตยา  ฐานิสสโรธร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภิญญาดา  ศรีสมัย
 
1. นางสาวรัตติกาล  โยนะพันธ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 8 1. นางสาวเนตรนภา  ผลเจริญ
 
1. นางหทัยวรรณ  โรจนพันธ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายนิธีพงศ์  ดีชัง
 
1. นางหทัยวรรณ  โรจนพันธ์
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวนัทวรรณ  สังข์แก้ว
2. นางสาวนิรมล  รุนใจ
3. นางสาวอุษาจิรัชญ์  จดแตง
 
1. นางสาวสุกันยา  ทองเฟื่อง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายศุภชัย  โกเลือน
2. เด็กชายสันติ  สุกใส
 
1. นายมนตรี  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวอุบลรัตน์  ฐานไชยยิ่ง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กชายนครินทร์  อุติลา
 
1. นางสาวสุพัตรา  กาบบาลี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรจรัส  ทองภู่
2. เด็กชายวรภัทร  ยุ่นประยงค์
 
1. นางสาวคมคาย  เหลืองอ่อน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นายชัยทัต  โพธิ์ทอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เงินดี
 
1. นางสาวคมคาย  เหลืองอ่อน
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. นายกฤชานนท์  ไตรพรม
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  น้ำฟ้า
 
1. นายวรินทร  สัสดี
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวณัฐชยา  วันละพัน
2. นางสาวพิมพ์ผกา  จุมจันทร์
 
1. นายวรินทร  สัสดี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 -    
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวมัณฑิตา  ธรรมสุข
 
1. นางสาวณัฐสุดา  วารีรักษ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายวัชระ  ตีนแท่น
 
1. นางสาวณัฐสุดา  วารีรักษ์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาววชิรญาณ์  ใจงามดี
 
1. นางสาวณัฐสุดา  วารีรักษ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนำโชค  พรมทา
2. เด็กชายวัชระพงษ์  เรืองเกิด
 
1. นางสาวณัฐสุดา  วารีรักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  พนมใส
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณิชาพรรณ  นกทรัพย์
 
1. นางสาวณัฐสุดา  วารีรักษ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวธัญญลักษณ์  จิตรเสงี่ยม
 
1. นางสาวณัฐสุดา  วารีรักษ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นุ่นไฝ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิราณรัมย์
3. เด็กหญิงสิริพร  นนทรักษ์
 
1. นางสาวณัฐสุดา  วารีรักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  พนมใส
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายณัฐสนนท์  นาคาภิรมย์
2. นายพิเชษฐ์  ผลเจริญ
3. นายสิทธิกานณ์  จุมจันทร์
 
1. นางสาวณัฐสุดา  วารีรักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  พนมใส
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยชนะ  ไกรจันทร์
2. นายปฏิพัฒน์  บุตรดา
3. นายวัชรพล  แข้คำ
4. นายเจตฎา  ก๋งใช้
5. นางสาวเมธาวี  ฺเจริญดี
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทกูล
2. เด็กหญิงกุลิสรา  ปันนา
3. นายขจรศักดิ์  วงศ์พรประดิษฐ์
4. เด็กหญิงจันจิรา  สุขสีดา
5. นางสาวจารุนันท์  มะสูงเนิน
6. นางสาวจินตนา  ไทรทอง
7. เด็กหญิงชมพูนุช  สัตย์ซื่อ
8. นายชัยชนะ  ไกรจันทร์
9. เด็กหญิงญดาวรรณ  เพ็ชรสูงเนิน
10. นางสาวณัฐพร  แจ่มแจ้ง
11. นางสาวนงนภัส  พรมประเสริฐ
12. นางสาวนิรชา  ชำนิ
13. นายปฏิพัฒน์  บุตรดา
14. นางสาวปวีณา  วงษ์อนันท์
15. เด็กหญิงปัญญพัฒน์  ศิริจรรยาบรรณ
16. เด็กหญิงปัญญารัตน์  พงษ์โพธิ์
17. เด็กหญิงพรนภา  มิ่งสอน
18. เด็กหญิงมุฑิตา  ยงรัมย์
19. นางสาวรัตนาภรณ์  สร้อยโสม
20. นายวรภัทร  ยุ่นประยงค์
21. เด็กหญิงวรรณภา  ทับทิมสุข
22. นายวัชรพล  แข้คำ
23. เด็กหญิงสุชานันท์  อัญทะไชย์
24. เด็กหญิงสุนทรี  วงศ์วัฒนภิญโญ
25. นางสาวสุภาพร  ทองดี
26. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เหลืองอ่อน
27. เด็กหญิงอนันยา  เมืองแก้ว
28. เด็กหญิงอรอนงค์  ใจพิยะ
29. นายเจตฎา  ก๋งใช้
30. นางสาวเมธาวี  เจริญดี
 
1. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
2. นางสาวณิชกานต์  นำผล
3. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนงนภัส  พรมประเสริฐ
 
1. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไชยวัฒน์  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญดาวรรณ  เพ็ชรสูงเนิน
 
1. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทกูล
2. นายขจรศักดิ์  วงศ์พรประดิษฐ์
3. เด็กหญิงปัญญพัฒน์  ศิริจรรยาบรรณ
4. เด็กหญิงพรนภา  มิ่งสอน
5. เด็กหญิงรวิวรรณ  ณ พัทลุง
6. เด็กหญิงวรรณภา  ทับทิมสุข
7. เด็กหญิงสุนทรี  วงศ์วัฒนภิญโญ
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เหลืองอ่อน
9. เด็กหญิงอนันยา  เมืองแก้ว
10. เด็กหญิงอรอนงค์  ใจพิยะ
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสะวันนา  ฮอง
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ฤทธิมงคล
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พลบุญ
 
1. นางจารุรัศมิ์  อารีสิริมงคล
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 7 1. นายธนภัทร  พรประเสริฐ
 
1. นางสาวดารารัตน์  คุ้มสุวรรณ์
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 1. นางสาวฐิติกานต์  บุตรสนม
2. นางสาวณัฏฐณิชา  นักบุญ
 
1. นางภัทราวรรณ  สุขแสวง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกังสดาล  แนวอินทร์
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ฤทธิมงคล
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  วงศ์พรประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐพัฒน์  ศรีเทียนทอง
3. เด็กชายธนากร  สันธิพงค์
4. เด็กชายนภัสกร  เสือชม
5. เด็กชายศิริชัย  ทองแตง
6. เด็กชายอรรถพ  แสงชนานนท์
7. เด็กชายอรรถพล   สินภักดี
8. เด็กชายเกริกพล  เสนาะล้ำ
 
1. นายชัยพฤกษ์  จันทมาลา
2. นางบุศรินทร์  จันทมาลา
3. นายบดินทร์  ยศประสงค์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัชพล  คูคีรีเขต
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เกตุนุวัฒน์
3. เด็กหญิงศริรัตน์  พงษ์โพธิ์
 
1. นางสาวนภาพร  สุจิตโตสกุล
2. นางมณีวรรณ  สร้อยโท
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประไพพิมพ์  แซ่อึ๊ง
2. นางสาวรัชนก  แสงแก้ว
3. นายวรรษกร   สุวรรณคำ
 
1. นางสาวนภาพร  สุจิตโตสกุล
2. นางมณีวรรณ  สร้อยโท
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกษมา  ปราณี
2. นางสาวจิตรานุช  พันสนิท
3. นางสาวอินทิรา  สุขสาคร
 
1. นางสาวนภาพร  สุจิตโตสกุล
2. นางมณีวรรณ  สร้อยโท
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจิรพงศ์  บางประเสริฐ
2. เด็กชายสิริชัย  ทับทิมทอง
 
1. นายภิรมย์  รอดชัยภูมิ
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  หลักด่าน
2. นางสาวสุวนันท์  รอดภัย
 
1. นายภิรมย์  รอดชัยภูมิ
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชญานนท์  บัวทำ
2. เด็กชายสราวุฒิ  ปั้นนิยม
 
1. นายภิรมย์  รอดชัยภูมิ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นางสาวณัฐกฤตา  บุญมี
2. นางสาวรัตนพร  สมใจนึก
 
1. นายภิรมย์  รอดชัยภูมิ
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ปลารื่น
2. เด็กชายภัทรพล  บุญมี
3. เด็กชายอโนชา  พุ่มจันทร์
 
1. นายทนงศักดิ์  บุญมี
2. นางวริศรา  บุญมี
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัชพล  บุญมี
2. นายบูรพา  เผือกรอด
3. นายพงษ์พันธ์  สังข์น้อย
 
1. นายทนงศักดิ์  บุญมี
2. นางวริศรา  บุญมี
 
53 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพัต  คุณสมบัติ
2. นางสาวสุนันทา  เหลืองอ่อน
3. นางสาวสุนิสา  พืชพันธ์ไพศาล
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาววริศา  ภู่ระหงษ์
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันธิชา  ชูตะมัน
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงหทัยชนก  จันทร
 
1. นายวีระพันธ์  พวงพุ่ม
2. นางสาวทิพย์นภา  ยี่สุ่น
 
55 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทิมา  เอมโอช
2. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  ตรากลาง
3. นายธนพล  จุฑา
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาววริศา  ภู่ระหงษ์
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิกุล  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายวีระยุทธ์  พุ่มมะลิ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เลี่ยวกุล
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาววริศา  ภู่ระหงษ์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดารัตน์  นรัฐกิจ
2. นางสาวพัชรินทร์  งามวงศ์
3. นางสาวอรวรรณ  ไหมทอง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาววริศา  ภู่ระหงษ์
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณากร  ชอบชื่นชม
2. เด็กหญิงปิยะฎา  คงสุกาย
3. เด็กหญิงอโนชา  ยุ่นประยงค์
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภาพร  ผลเจริญ
2. นางสาวพัชรินทร์  งามวงศ์
3. นางสาวสุพัตรา  แก่นสาร
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาวนุชนาถ  มโหธร