สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธนกร  โพธิ์คลี่
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีสมัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นางสาวธิดารัตน์  นารายณ์
 
1. นางสาวปัทมาวดี  วาปีเน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงฉันทนาพร  ศรีเรือง
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีสมัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนา  แก้ว
2. เด็กหญิงรุจิภาส  หน่ายคอน
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีสมัย
2. นางธีรนันท์  ชูสกุลเกรียง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ไพเราะ
 
1. นางสาวรัตติกาล  โยนะพันธ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภิญญาดา  ศรีสมัย
 
1. นางสาวรัตติกาล  โยนะพันธ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 8 1. นางสาวเนตรนภา  ผลเจริญ
 
1. นางหทัยวรรณ  โรจนพันธ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พลบุญ
 
1. นางจารุรัศมิ์  อารีสิริมงคล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวกังสดาล  แนวอินทร์
 
1. นางสาวมณฑาทิพย์  ฤทธิมงคล
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายชญานนท์  บัวทำ
2. เด็กชายสราวุฒิ  ปั้นนิยม
 
1. นายภิรมย์  รอดชัยภูมิ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 9 1. นางสาวณัฐกฤตา  บุญมี
2. นางสาวรัตนพร  สมใจนึก
 
1. นายภิรมย์  รอดชัยภูมิ