สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอรชพร  นารี
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีสมัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาวอาทิติยา  บัวผึ้ง
 
1. นางสาวปัทมาวดี  วาปีเน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวจิตตรานุช  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวปัทมาวดี  วาปีเน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรัตนา  รอดอารมณ์
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีสมัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นายนิธีพงศ์  ดีชัง
 
1. นางหทัยวรรณ  โรจนพันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวนัทวรรณ  สังข์แก้ว
2. นางสาวนิรมล  รุนใจ
3. นางสาวอุษาจิรัชญ์  จดแตง
 
1. นางสาวสุกันยา  ทองเฟื่อง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพรจรัส  ทองภู่
2. เด็กชายวรภัทร  ยุ่นประยงค์
 
1. นางสาวคมคาย  เหลืองอ่อน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นายชัยทัต  โพธิ์ทอง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  เงินดี
 
1. นางสาวคมคาย  เหลืองอ่อน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายวัชระ  ตีนแท่น
 
1. นางสาวณัฐสุดา  วารีรักษ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณิชาพรรณ  นกทรัพย์
 
1. นางสาวณัฐสุดา  วารีรักษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 7 1. นายธนภัทร  พรประเสริฐ
 
1. นางสาวดารารัตน์  คุ้มสุวรรณ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกษมา  ปราณี
2. นางสาวจิตรานุช  พันสนิท
3. นางสาวอินทิรา  สุขสาคร
 
1. นางสาวนภาพร  สุจิตโตสกุล
2. นางมณีวรรณ  สร้อยโท