สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงหัทยา  ปราสาททอง
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีสมัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายศุภชัย  โกเลือน
2. เด็กชายสันติ  สุกใส
 
1. นายมนตรี  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวอุบลรัตน์  ฐานไชยยิ่ง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. นายกฤชานนท์  ไตรพรม
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  น้ำฟ้า
 
1. นายวรินทร  สัสดี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวณัฐชยา  วันละพัน
2. นางสาวพิมพ์ผกา  จุมจันทร์
 
1. นายวรินทร  สัสดี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาวมัณฑิตา  ธรรมสุข
 
1. นางสาวณัฐสุดา  วารีรักษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาววชิรญาณ์  ใจงามดี
 
1. นางสาวณัฐสุดา  วารีรักษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวธัญญลักษณ์  จิตรเสงี่ยม
 
1. นางสาวณัฐสุดา  วารีรักษ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายณัฐสนนท์  นาคาภิรมย์
2. นายพิเชษฐ์  ผลเจริญ
3. นายสิทธิกานณ์  จุมจันทร์
 
1. นางสาวณัฐสุดา  วารีรักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  พนมใส