สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยชนะ  ไกรจันทร์
2. นายปฏิพัฒน์  บุตรดา
3. นายวัชรพล  แข้คำ
4. นายเจตฎา  ก๋งใช้
5. นางสาวเมธาวี  ฺเจริญดี
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทกูล
2. เด็กหญิงกุลิสรา  ปันนา
3. นายขจรศักดิ์  วงศ์พรประดิษฐ์
4. เด็กหญิงจันจิรา  สุขสีดา
5. นางสาวจารุนันท์  มะสูงเนิน
6. นางสาวจินตนา  ไทรทอง
7. เด็กหญิงชมพูนุช  สัตย์ซื่อ
8. นายชัยชนะ  ไกรจันทร์
9. เด็กหญิงญดาวรรณ  เพ็ชรสูงเนิน
10. นางสาวณัฐพร  แจ่มแจ้ง
11. นางสาวนงนภัส  พรมประเสริฐ
12. นางสาวนิรชา  ชำนิ
13. นายปฏิพัฒน์  บุตรดา
14. นางสาวปวีณา  วงษ์อนันท์
15. เด็กหญิงปัญญพัฒน์  ศิริจรรยาบรรณ
16. เด็กหญิงปัญญารัตน์  พงษ์โพธิ์
17. เด็กหญิงพรนภา  มิ่งสอน
18. เด็กหญิงมุฑิตา  ยงรัมย์
19. นางสาวรัตนาภรณ์  สร้อยโสม
20. นายวรภัทร  ยุ่นประยงค์
21. เด็กหญิงวรรณภา  ทับทิมสุข
22. นายวัชรพล  แข้คำ
23. เด็กหญิงสุชานันท์  อัญทะไชย์
24. เด็กหญิงสุนทรี  วงศ์วัฒนภิญโญ
25. นางสาวสุภาพร  ทองดี
26. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เหลืองอ่อน
27. เด็กหญิงอนันยา  เมืองแก้ว
28. เด็กหญิงอรอนงค์  ใจพิยะ
29. นายเจตฎา  ก๋งใช้
30. นางสาวเมธาวี  เจริญดี
 
1. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
2. นางสาวณิชกานต์  นำผล
3. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไชยวัฒน์  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญดาวรรณ  เพ็ชรสูงเนิน
 
1. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทกูล
2. นายขจรศักดิ์  วงศ์พรประดิษฐ์
3. เด็กหญิงปัญญพัฒน์  ศิริจรรยาบรรณ
4. เด็กหญิงพรนภา  มิ่งสอน
5. เด็กหญิงรวิวรรณ  ณ พัทลุง
6. เด็กหญิงวรรณภา  ทับทิมสุข
7. เด็กหญิงสุนทรี  วงศ์วัฒนภิญโญ
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เหลืองอ่อน
9. เด็กหญิงอนันยา  เมืองแก้ว
10. เด็กหญิงอรอนงค์  ใจพิยะ
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์