สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กชายนครินทร์  อุติลา
 
1. นางสาวสุพัตรา  กาบบาลี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  นุ่นไฝ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิราณรัมย์
3. เด็กหญิงสิริพร  นนทรักษ์
 
1. นางสาวณัฐสุดา  วารีรักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  พนมใส
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยชนะ  ไกรจันทร์
2. นายปฏิพัฒน์  บุตรดา
3. นายวัชรพล  แข้คำ
4. นายเจตฎา  ก๋งใช้
5. นางสาวเมธาวี  ฺเจริญดี
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทกูล
2. เด็กหญิงกุลิสรา  ปันนา
3. นายขจรศักดิ์  วงศ์พรประดิษฐ์
4. เด็กหญิงจันจิรา  สุขสีดา
5. นางสาวจารุนันท์  มะสูงเนิน
6. นางสาวจินตนา  ไทรทอง
7. เด็กหญิงชมพูนุช  สัตย์ซื่อ
8. นายชัยชนะ  ไกรจันทร์
9. เด็กหญิงญดาวรรณ  เพ็ชรสูงเนิน
10. นางสาวณัฐพร  แจ่มแจ้ง
11. นางสาวนงนภัส  พรมประเสริฐ
12. นางสาวนิรชา  ชำนิ
13. นายปฏิพัฒน์  บุตรดา
14. นางสาวปวีณา  วงษ์อนันท์
15. เด็กหญิงปัญญพัฒน์  ศิริจรรยาบรรณ
16. เด็กหญิงปัญญารัตน์  พงษ์โพธิ์
17. เด็กหญิงพรนภา  มิ่งสอน
18. เด็กหญิงมุฑิตา  ยงรัมย์
19. นางสาวรัตนาภรณ์  สร้อยโสม
20. นายวรภัทร  ยุ่นประยงค์
21. เด็กหญิงวรรณภา  ทับทิมสุข
22. นายวัชรพล  แข้คำ
23. เด็กหญิงสุชานันท์  อัญทะไชย์
24. เด็กหญิงสุนทรี  วงศ์วัฒนภิญโญ
25. นางสาวสุภาพร  ทองดี
26. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เหลืองอ่อน
27. เด็กหญิงอนันยา  เมืองแก้ว
28. เด็กหญิงอรอนงค์  ใจพิยะ
29. นายเจตฎา  ก๋งใช้
30. นางสาวเมธาวี  เจริญดี
 
1. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
2. นางสาวณิชกานต์  นำผล
3. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไชยวัฒน์  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญดาวรรณ  เพ็ชรสูงเนิน
 
1. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทกูล
2. นายขจรศักดิ์  วงศ์พรประดิษฐ์
3. เด็กหญิงปัญญพัฒน์  ศิริจรรยาบรรณ
4. เด็กหญิงพรนภา  มิ่งสอน
5. เด็กหญิงรวิวรรณ  ณ พัทลุง
6. เด็กหญิงวรรณภา  ทับทิมสุข
7. เด็กหญิงสุนทรี  วงศ์วัฒนภิญโญ
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เหลืองอ่อน
9. เด็กหญิงอนันยา  เมืองแก้ว
10. เด็กหญิงอรอนงค์  ใจพิยะ
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 1. นางสาวฐิติกานต์  บุตรสนม
2. นางสาวณัฏฐณิชา  นักบุญ
 
1. นางภัทราวรรณ  สุขแสวง
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  วงศ์พรประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐพัฒน์  ศรีเทียนทอง
3. เด็กชายธนากร  สันธิพงค์
4. เด็กชายนภัสกร  เสือชม
5. เด็กชายศิริชัย  ทองแตง
6. เด็กชายอรรถพ  แสงชนานนท์
7. เด็กชายอรรถพล   สินภักดี
8. เด็กชายเกริกพล  เสนาะล้ำ
 
1. นายชัยพฤกษ์  จันทมาลา
2. นางบุศรินทร์  จันทมาลา
3. นายบดินทร์  ยศประสงค์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  หลักด่าน
2. นางสาวสุวนันท์  รอดภัย
 
1. นายภิรมย์  รอดชัยภูมิ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ปลารื่น
2. เด็กชายภัทรพล  บุญมี
3. เด็กชายอโนชา  พุ่มจันทร์
 
1. นายทนงศักดิ์  บุญมี
2. นางวริศรา  บุญมี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัชพล  บุญมี
2. นายบูรพา  เผือกรอด
3. นายพงษ์พันธ์  สังข์น้อย
 
1. นายทนงศักดิ์  บุญมี
2. นางวริศรา  บุญมี
 
13 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพัต  คุณสมบัติ
2. นางสาวสุนันทา  เหลืองอ่อน
3. นางสาวสุนิสา  พืชพันธ์ไพศาล
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาววริศา  ภู่ระหงษ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกันธิชา  ชูตะมัน
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงหทัยชนก  จันทร
 
1. นายวีระพันธ์  พวงพุ่ม
2. นางสาวทิพย์นภา  ยี่สุ่น
 
15 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทิมา  เอมโอช
2. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  ตรากลาง
3. นายธนพล  จุฑา
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาววริศา  ภู่ระหงษ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิกุล  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายวีระยุทธ์  พุ่มมะลิ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เลี่ยวกุล
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาววริศา  ภู่ระหงษ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดารัตน์  นรัฐกิจ
2. นางสาวพัชรินทร์  งามวงศ์
3. นางสาวอรวรรณ  ไหมทอง
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาววริศา  ภู่ระหงษ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคุณากร  ชอบชื่นชม
2. เด็กหญิงปิยะฎา  คงสุกาย
3. เด็กหญิงอโนชา  ยุ่นประยงค์
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภาพร  ผลเจริญ
2. นางสาวพัชรินทร์  งามวงศ์
3. นางสาวสุพัตรา  แก่นสาร
 
1. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
2. นางสาวนุชนาถ  มโหธร