สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงแสงระวี  รัตนพาหุ
 
1. นายคนิงศักดิ์  คงพิสุทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจินดาพร  ธีระภาพบรรจง
 
1. นายคนึงศักดิ์  คงพิสุทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสิรามล  รักษาโสม
 
1. นางสาววรนุช  รักธรรม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวกนกวรรณ  สาบุญ
 
1. นางสาววรนุช  รักธรรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  ทีปกากร
 
1. นางสาววรนุช  รักธรรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอรพันท์  สุขบุญญา
 
1. นางสาววรนุช  รักธรรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรณัฏฐา  ประทีปอรุโณทัย
2. เด็กหญิงแสงดาว  นามคีรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อนันต์บุญเลิศ
2. นายสิทธิกรณ์  บุตรสนม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวภัทรพร  บุตรคร้อ
2. นางสาวอัจฉรียา  พรหมเต็ม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อนันต์บุญเลิศ
2. นายสิทธิ์กรณ์  บุตรสนม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปาณิศา  ไทยแท้
2. เด็กหญิงมินตา  มีฟัก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อนันต์บุญเลิศ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวญานิกา  เบญจคุณากร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อนันต์บุญเลิศ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายประสพสุข  งอกขาว
 
1. นางสาวนฤมล  อำมะรา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 5 1. นายพุฒิพงศ์  โหมขุนทด
 
1. นางสาวนฤมล  อำมะรา
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรพี  ถิ่นทวี
 
1. นางสาวกันธิมา  ประจวบบุญ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายสุริยา  รองสูงเนิน
 
1. นางสาวเสาวรส  สาพล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปิยพร  ศรีสิทธิ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  ผ่องแผ้ว
 
1. นายนัฐพงษ์  ทองเชื้อ
2. นายพิสิทธิ์  โพธิ์ศรีแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิสรา  ประชาราช
 
1. นายนัฐพงษ์  ทองเชื้อ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนภัค  สิทธิ์ปลื้ม
 
1. นายพิสิทธิ์  โพธิ์ศรีแก้ว
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประกายดาว  วิริยะประกอบ
 
1. นางสาวเสาวรส  สาพล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอัจจิมา  ดวงศรี
 
1. นางสาวกันธิมา  ประจวบบุญ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนัทธกานต์  วรกิตติลักษณ์
2. เด็กหญิงรวินทร์  เนืองพุทธ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พวงสิน
 
1. นายพรชัย  เงาะจันทรา
2. นายสมพิตร  ทองแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวจัสมิน  มูและ
2. นางสาวชนิภรณ์  คำตัน
3. นางสาวธิคำพร  เมืองคำ
 
1. นางสาวศรีแพร  เพชรยะโส
2. นางสาวจันทร  สถานพงษ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสลิษา  วีระพันธุ์
2. เด็กหญิงสุภัคจิรา  เอี่ยมสมบัติ
3. เด็กหญิงเปมิกา  พาลีขัน
 
1. นายพรชัย  เงาะจันทรา
2. นายยิ่งศักดิ์  กระจ่างแจ้ง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.63 ทอง 4 1. นางสาวกรรธิมา  ซอระสี
2. นางสาวรุจิรา  บุญประเสริฐ
3. นายวุฒิชัย  พารา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อยู่ศรี
2. นางสาวจันทร  สถานพงษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายวนศักดิ์  แซ่ตั๊น
2. เด็กชายอานุภาพ  ศิริพิมพลอย
 
1. นายพรชัย  เงาะจันทรา
2. นายยิ่งศักดิ์  กระจ่างแจ้ง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 5 1. เด็กชายยศกร  ทองดี
 
1. นางปฏิญญา  บุญผ่อง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเจนนี่  กระจ่างถิ่น
 
1. นายยิ่งศักดิ์  กระจ่างแจ้ง
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิญาดา  อานนทเสถียร
2. เด็กชายนิติพัฒน์  โมราไพศาล
 
1. นางลดาวัลย์  เพิ่มพงษ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรเมธ  สว่างตา
2. นางสาวพรทิพย์  สุขจิต
 
1. นางลดาวัลย์  เพิ่มพงษ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลระดา  อวบสันเที๊ยะ
2. นางสาวณัฐธยาน์  ธารณะ
3. นางสาวปวันรัตน์  เกียงมี
4. นางสาวปิยะพร  อุตะมะ
5. นางสาวพรรณษา  ทิมจันทึก
6. นางสาวมัณทนา  ศักดิ์ศรี
7. นางสาววัลยดา  เฉียนสูงเนิน
8. นางสาวศศิธร  โปกุล
9. นางสาวสุจิรา  บัณฑิตจีน
10. นางสาวสุจิวรรณ  จู่ยิ้ม
 
1. นายศรัณย์  สงนุ้ย
2. นายประเสริฐ  มิ่งเมือง
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัทธมน  ฝึกความคิด
2. เด็กหญิงรสรินทร์  จุนสันเที๊ยะ
 
1. นายหรรษธร  จันทร์พึ่งสุข
2. นายสุรวีร์  คำโคตร
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวศศิธร  ทาศรี
2. นายอิสเรศ  ไขลี
 
1. นายหรรณธร  จันทร์พึ่งสุข
2. นายสุรวีร์  คำโคตร
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงนันทิยา  เพ็งชัยศรี
 
1. นางแสงอารุณ  เหลืองสี
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวขวัญแก้ว  เรืองศรี
 
1. นางแสงอารุณ  เหลืองสี
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรวรา  หงษ์จันดา
 
1. นางแสงอารุณ  เหลืองสี
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษกร  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ลดามงคลชัยศรี
 
1. นางแสงอารุณ  เหลืองสี
2. นางสาวจารุวรรณ  อนันต์บุญเลิศ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรุตา  เกตุงาม
 
1. นางแสงอารุณ  เหลืองสี
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาธิป  วชิรขจรวงษ์
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  วัฒนชัยรัตนา
3. เด็กหญิงสิริสกุล  สาละวันดี
 
1. นางแสงอารุณ  เหลืองสี
2. นางสาวจารุวรรณ  อนันต์บุญเลิศ
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายระพีพร  บุญเรือง
2. นายศุภกิจ  ศรีณรงค์
3. นายอนันตศักดิ์  จันทร์ลาวงษ์
 
1. นางแสงอารุณ  เหลืองสี
2. นางสาวจารุวรรณ  อนันต์บุญเลิศ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัฒน์  สาธารณภรณ์
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญธรรม
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวจรรญาภร  สัญเพียร
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชาย่คิมหันต์  โยโคตร
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  สาธารณภรณ์
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงกานดา  กองทอง
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลลดา  ชาติโรจันทร์
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐดนัย  คำวิมาน
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิมรพัชญ์  คำวิมาน
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพุทธิพงศ์  ธรรมชาติ
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  บุตรวงษ์
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวญาดาพร  มานะ
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 57.7 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทีปกากร
 
1. Mr.NKen  Barry
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 54.3 เข้าร่วม 5 1. นางสาวปิยาพัชร  จันทร์โท
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ยงประสิทธิกุล
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  สลากรธนวัฒน์
 
1. นางสาวธาริณี  เหลืองขจรชัย
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 9 1. นางสาวกัญญารัตน์  คงตรง
 
1. นางสาวธาริณี  เหลืองขจรชัย
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกองทัพ  รัตนดำรงภิญโญ
2. เด็กชายนฤพล  บรรจง
 
1. นางสาววรรณกร  นาคอินทร์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรเมศร์  คนชม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ยงประสิทธิกุล
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพิมพิดา  ทองทา
2. เด็กหญิงวรรณิษา  วรรณโอทอง
3. เด็กหญิงอุษณีย์  แก้วยานะ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อนันต์บุญเลิศ
2. นางปฏิญญา  บุญผ่อง
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาภัทร  คูณขุนทด
2. นางสาวรัตนาวดี  อินเต้
3. นางสาวสิริรัตน์  แดงโชติ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อนันต์บุญเลิศ
2. นายยิ่งศักดิ์  กระจ่างแจ้ง
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  อิสเสงี่ยม
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐชา  อัยกูล
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. นายธนพัฒน์  ยงพิศาลภพ
2. นายประกาศิต  แสงสันติสกุล
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชายหยก  แซ่อึ๊ง
2. นางสาวธีราภรณ์  แซ่ลี
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ด้วงเผือก
2. เด็กหญิงจันทร์นิภา  ประมาณ
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. นายพรหมทัต  สมละ
2. นายศรายุธ  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  ตะเภาทอง
2. นายสารวุฒิ  นภาโชติ
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
66 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดา  เงินทอง
2. เด็กหญิงสุมิตตรา  วงษ์ทุมมา
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เจริญรัมย์
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
67 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิจติชัย  หมั่นดี
2. นายศรายุทธ  เดวีเลาะห์
3. นายสิทธิศักดิ์  อำพันเสน
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายนันธชัย  สุรีพร
2. นายประสพโชค  ศรีแสน
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  มิดำ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กระเป๋าทอง
3. เด็กหญิงอรพรรณ  มาฤษี
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อ่อนละออ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกร  ลิยง
2. นางสาวบัวชมพู  พวงสิน
3. นายโยธิน  ใจบุญ
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อ่อนละออ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พาชี
2. เด็กหญิงธัญสิริ  นนทรีย์
3. เด็กหญิงเก็จดาว  อภิชาติวงศา
 
1. นายบุญเสริม  แว่นแก้ว
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวณัชชา  เอกวงศ์ชาติ
2. นายธนาวุฒิ  คำมา
3. นางสาวนนธิชา  ทองสา
 
1. นายบุญเสริม  แว่นแก้ว