สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจินดาพร  ธีระภาพบรรจง
 
1. นายคนึงศักดิ์  คงพิสุทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสิรามล  รักษาโสม
 
1. นางสาววรนุช  รักธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอรณัฏฐา  ประทีปอรุโณทัย
2. เด็กหญิงแสงดาว  นามคีรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อนันต์บุญเลิศ
2. นายสิทธิกรณ์  บุตรสนม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายประสพสุข  งอกขาว
 
1. นางสาวนฤมล  อำมะรา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 5 1. นายพุฒิพงศ์  โหมขุนทด
 
1. นางสาวนฤมล  อำมะรา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนภัค  สิทธิ์ปลื้ม
 
1. นายพิสิทธิ์  โพธิ์ศรีแก้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนัทธกานต์  วรกิตติลักษณ์
2. เด็กหญิงรวินทร์  เนืองพุทธ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พวงสิน
 
1. นายพรชัย  เงาะจันทรา
2. นายสมพิตร  ทองแก้ว
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 57.7 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทีปกากร
 
1. Mr.NKen  Barry
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 54.3 เข้าร่วม 5 1. นางสาวปิยาพัชร  จันทร์โท
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ยงประสิทธิกุล
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพิมพิดา  ทองทา
2. เด็กหญิงวรรณิษา  วรรณโอทอง
3. เด็กหญิงอุษณีย์  แก้วยานะ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อนันต์บุญเลิศ
2. นางปฏิญญา  บุญผ่อง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. นายพรหมทัต  สมละ
2. นายศรายุธ  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติศักดิ์  ตะเภาทอง
2. นายสารวุฒิ  นภาโชติ
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา