สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงแสงระวี  รัตนพาหุ
 
1. นายคนิงศักดิ์  คงพิสุทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอรพันท์  สุขบุญญา
 
1. นางสาววรนุช  รักธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปาณิศา  ไทยแท้
2. เด็กหญิงมินตา  มีฟัก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อนันต์บุญเลิศ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรพี  ถิ่นทวี
 
1. นางสาวกันธิมา  ประจวบบุญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายสุริยา  รองสูงเนิน
 
1. นางสาวเสาวรส  สาพล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปิยพร  ศรีสิทธิ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  ผ่องแผ้ว
 
1. นายนัฐพงษ์  ทองเชื้อ
2. นายพิสิทธิ์  โพธิ์ศรีแก้ว
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอัจจิมา  ดวงศรี
 
1. นางสาวกันธิมา  ประจวบบุญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายวนศักดิ์  แซ่ตั๊น
2. เด็กชายอานุภาพ  ศิริพิมพลอย
 
1. นายพรชัย  เงาะจันทรา
2. นายยิ่งศักดิ์  กระจ่างแจ้ง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  สลากรธนวัฒน์
 
1. นางสาวธาริณี  เหลืองขจรชัย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 9 1. นางสาวกัญญารัตน์  คงตรง
 
1. นางสาวธาริณี  เหลืองขจรชัย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรเมศร์  คนชม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ยงประสิทธิกุล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญาภัทร  คูณขุนทด
2. นางสาวรัตนาวดี  อินเต้
3. นางสาวสิริรัตน์  แดงโชติ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อนันต์บุญเลิศ
2. นายยิ่งศักดิ์  กระจ่างแจ้ง