สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวกนกวรรณ  สาบุญ
 
1. นางสาววรนุช  รักธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวภัทรพร  บุตรคร้อ
2. นางสาวอัจฉรียา  พรหมเต็ม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อนันต์บุญเลิศ
2. นายสิทธิ์กรณ์  บุตรสนม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวญานิกา  เบญจคุณากร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อนันต์บุญเลิศ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประกายดาว  วิริยะประกอบ
 
1. นางสาวเสาวรส  สาพล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวจัสมิน  มูและ
2. นางสาวชนิภรณ์  คำตัน
3. นางสาวธิคำพร  เมืองคำ
 
1. นางสาวศรีแพร  เพชรยะโส
2. นางสาวจันทร  สถานพงษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิญาดา  อานนทเสถียร
2. เด็กชายนิติพัฒน์  โมราไพศาล
 
1. นางลดาวัลย์  เพิ่มพงษ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัทธมน  ฝึกความคิด
2. เด็กหญิงรสรินทร์  จุนสันเที๊ยะ
 
1. นายหรรษธร  จันทร์พึ่งสุข
2. นายสุรวีร์  คำโคตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงนันทิยา  เพ็งชัยศรี
 
1. นางแสงอารุณ  เหลืองสี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวขวัญแก้ว  เรืองศรี
 
1. นางแสงอารุณ  เหลืองสี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวจรรญาภร  สัญเพียร
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชาย่คิมหันต์  โยโคตร
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงกานดา  กองทอง
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลลดา  ชาติโรจันทร์
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐดนัย  คำวิมาน
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกองทัพ  รัตนดำรงภิญโญ
2. เด็กชายนฤพล  บรรจง
 
1. นางสาววรรณกร  นาคอินทร์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  อิสเสงี่ยม
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. นายธนพัฒน์  ยงพิศาลภพ
2. นายประกาศิต  แสงสันติสกุล
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ด้วงเผือก
2. เด็กหญิงจันทร์นิภา  ประมาณ
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
19 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดา  เงินทอง
2. เด็กหญิงสุมิตตรา  วงษ์ทุมมา
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เจริญรัมย์
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
20 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิจติชัย  หมั่นดี
2. นายศรายุทธ  เดวีเลาะห์
3. นายสิทธิศักดิ์  อำพันเสน
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายนันธชัย  สุรีพร
2. นายประสพโชค  ศรีแสน
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวณัชชา  เอกวงศ์ชาติ
2. นายธนาวุฒิ  คำมา
3. นางสาวนนธิชา  ทองสา
 
1. นายบุญเสริม  แว่นแก้ว