สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชญา  ทีปกากร
 
1. นางสาววรนุช  รักธรรม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิสรา  ประชาราช
 
1. นายนัฐพงษ์  ทองเชื้อ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.63 ทอง 4 1. นางสาวกรรธิมา  ซอระสี
2. นางสาวรุจิรา  บุญประเสริฐ
3. นายวุฒิชัย  พารา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อยู่ศรี
2. นางสาวจันทร  สถานพงษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 5 1. เด็กชายยศกร  ทองดี
 
1. นางปฏิญญา  บุญผ่อง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรเมธ  สว่างตา
2. นางสาวพรทิพย์  สุขจิต
 
1. นางลดาวัลย์  เพิ่มพงษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลระดา  อวบสันเที๊ยะ
2. นางสาวณัฐธยาน์  ธารณะ
3. นางสาวปวันรัตน์  เกียงมี
4. นางสาวปิยะพร  อุตะมะ
5. นางสาวพรรณษา  ทิมจันทึก
6. นางสาวมัณทนา  ศักดิ์ศรี
7. นางสาววัลยดา  เฉียนสูงเนิน
8. นางสาวศศิธร  โปกุล
9. นางสาวสุจิรา  บัณฑิตจีน
10. นางสาวสุจิวรรณ  จู่ยิ้ม
 
1. นายศรัณย์  สงนุ้ย
2. นายประเสริฐ  มิ่งเมือง
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวศศิธร  ทาศรี
2. นายอิสเรศ  ไขลี
 
1. นายหรรณธร  จันทร์พึ่งสุข
2. นายสุรวีร์  คำโคตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรวรา  หงษ์จันดา
 
1. นางแสงอารุณ  เหลืองสี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุษกร  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ลดามงคลชัยศรี
 
1. นางแสงอารุณ  เหลืองสี
2. นางสาวจารุวรรณ  อนันต์บุญเลิศ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรุตา  เกตุงาม
 
1. นางแสงอารุณ  เหลืองสี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาธิป  วชิรขจรวงษ์
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  วัฒนชัยรัตนา
3. เด็กหญิงสิริสกุล  สาละวันดี
 
1. นางแสงอารุณ  เหลืองสี
2. นางสาวจารุวรรณ  อนันต์บุญเลิศ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัฒน์  สาธารณภรณ์
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญธรรม
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  สาธารณภรณ์
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงณัฐชา  อัยกูล
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชายหยก  แซ่อึ๊ง
2. นางสาวธีราภรณ์  แซ่ลี
 
1. นางสาวภูษณิศา  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  มิดำ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กระเป๋าทอง
3. เด็กหญิงอรพรรณ  มาฤษี
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อ่อนละออ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกร  ลิยง
2. นางสาวบัวชมพู  พวงสิน
3. นายโยธิน  ใจบุญ
 
1. นางสาวประภาพรรณ  อ่อนละออ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พาชี
2. เด็กหญิงธัญสิริ  นนทรีย์
3. เด็กหญิงเก็จดาว  อภิชาติวงศา
 
1. นายบุญเสริม  แว่นแก้ว