สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุทกวิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรรณญมล  พ่วงศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจนจิรา  มาเรือน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสุธัญญา  นกหงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  มาเรือน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  วงษ์วัฒนธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  มาเรือน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายวีรยุทธ  ชูจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  มาเรือน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวน้ำฝน  นุชอุดม
2. นายศราวุธ  รักชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  มาเรือน
2. นางสาวสิโรธร  หน่ายคอน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธนพร  แก้วอุไร
 
1. นางกุหลาบ  มุกดาหาร
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภาพันธุ์  ปิโย
2. เด็กชายศิรวิทย์  ก้อนคำ
 
1. นางสาวเมธาวี  คัมภิรานนท์
2. นางสาวนารีรัตน์  บำบัดทุกข์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนภูมิ  หอยนิด
2. เด็กชายศราวุุฒิ  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวเมธาวี  คัมภิรานนท์
2. นางสาวนารีรัตน์  บำบัดทุกข์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  ศารี
2. เด็กชายไกรวิน  ชูจิตร
 
1. นายธนัฐ  หัสเจริญ
2. นางสาวชารินีย์  นทีธารทอง
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายพิพัฒพงษ์  ทองสะอาด
2. นางสาวภัททิยา  คำบุปผา
 
1. นายธนัฐ  หัสเจริญ
2. นางสาวชารินีย์  นทีธารทอง
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 61.2 ทองแดง 4 1. เด็กหญิง ภาวิดา  หงสุวงศ์
2. เด็กหญิงกนกพร  เป็นสุข
3. เด็กหญิงจิรภัทร  ไหวมาก
4. เด็กหญิงณัฐชยาน์  น้อยคงคา
5. เด็กหญิงนพรัตน์  จิตร์สกุล
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  วรสุนทร
7. เด็กหญิงประภาศิริ  ไชยสาตร
8. เด็กหญิงภาวิณี  วาจาสัตย์
9. เด็กหญิงรัญชนา  เผือกเณร
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทนดารา
 
1. นางสาวเมธาวี  คัมภิรานนท์
2. นางสาวเจนจิรา  มาเรือน
3. นายสาธิต  ดวงจำ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายภาณุพงศ์   ทองเกิด
2. เด็กหญิงมนัสสา  สีม่วง
 
1. นายสาธิต  ดวงจำ
2. นางสาวนารีรัตน์  บำบัดทุกข์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายรุ่งโรจน์  ทนดารา
2. นางสาวศศิธร  รัดแรง
 
1. นายสาธิต  ดวงจำ
2. นางสาวนารีรัตน์  บำบัดทุกข์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพัชราภา  ข้อสูงเนิน
 
1. นางกุหลาบ  มุกดาหาร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงนราธิป  วรรณพางกูร
2. เด็กหญิงอินทุอร  สุดสวย
 
1. นางสาวนารีรัตน์  บำบัดทุกข์
2. นางกุหลาบ  มุกดาหาร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์เจริญ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  บำบัดทุกข์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทวีทรัพย์  พูลศิริ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สร้อยสำรี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ข้อสูงเนิน
 
1. นางจันทรา  กระแสร์
2. นางสาวชารินีย์  นทีธารทอง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงวัณณิตา  เทียมจุ๊ย
2. เด็กหญิงอำพัน  สุขน้อย
3. เด็กหญิงอุษา  สิงหา
 
1. นางสาวนารีรัตน์  บำบัดทุกข์
2. นางกุหลาบ  มุกดาหาร