สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุทกวิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพรรณญมล  พ่วงศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจนจิรา  มาเรือน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  วงษ์วัฒนธรรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  มาเรือน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  ศารี
2. เด็กชายไกรวิน  ชูจิตร
 
1. นายธนัฐ  หัสเจริญ
2. นางสาวชารินีย์  นทีธารทอง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 61.2 ทองแดง 4 1. เด็กหญิง ภาวิดา  หงสุวงศ์
2. เด็กหญิงกนกพร  เป็นสุข
3. เด็กหญิงจิรภัทร  ไหวมาก
4. เด็กหญิงณัฐชยาน์  น้อยคงคา
5. เด็กหญิงนพรัตน์  จิตร์สกุล
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  วรสุนทร
7. เด็กหญิงประภาศิริ  ไชยสาตร
8. เด็กหญิงภาวิณี  วาจาสัตย์
9. เด็กหญิงรัญชนา  เผือกเณร
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทนดารา
 
1. นางสาวเมธาวี  คัมภิรานนท์
2. นางสาวเจนจิรา  มาเรือน
3. นายสาธิต  ดวงจำ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายภาณุพงศ์   ทองเกิด
2. เด็กหญิงมนัสสา  สีม่วง
 
1. นายสาธิต  ดวงจำ
2. นางสาวนารีรัตน์  บำบัดทุกข์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายรุ่งโรจน์  ทนดารา
2. นางสาวศศิธร  รัดแรง
 
1. นายสาธิต  ดวงจำ
2. นางสาวนารีรัตน์  บำบัดทุกข์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพัชราภา  ข้อสูงเนิน
 
1. นางกุหลาบ  มุกดาหาร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์เจริญ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  บำบัดทุกข์