สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุทกวิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายวีรยุทธ  ชูจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  มาเรือน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวน้ำฝน  นุชอุดม
2. นายศราวุธ  รักชาติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา  มาเรือน
2. นางสาวสิโรธร  หน่ายคอน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายพิพัฒพงษ์  ทองสะอาด
2. นางสาวภัททิยา  คำบุปผา
 
1. นายธนัฐ  หัสเจริญ
2. นางสาวชารินีย์  นทีธารทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงนราธิป  วรรณพางกูร
2. เด็กหญิงอินทุอร  สุดสวย
 
1. นางสาวนารีรัตน์  บำบัดทุกข์
2. นางกุหลาบ  มุกดาหาร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงวัณณิตา  เทียมจุ๊ย
2. เด็กหญิงอำพัน  สุขน้อย
3. เด็กหญิงอุษา  สิงหา
 
1. นางสาวนารีรัตน์  บำบัดทุกข์
2. นางกุหลาบ  มุกดาหาร