สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุทกวิทยาคม สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทวีทรัพย์  พูลศิริ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สร้อยสำรี
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ข้อสูงเนิน
 
1. นางจันทรา  กระแสร์
2. นางสาวชารินีย์  นทีธารทอง