สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อิ่มขุนทอง
2. นายณรงค์ศักดิ์  ม่วงหลวงแพ่ง
3. นายธนภัทร  ดีหล้า
4. นายนภัสกร  มาลารัตน์
5. นายบุญยฤทธิ์  เจียมจันทร์
6. เด็กชายพันธุ์ธัมม์  โยธาธิเบศวร์
7. นายพิชิต  ศรีสมัย
8. เด็กหญิงวิชุดา  สุพลชัยชาญ
9. เด็กหญิงสุพชา  ประดิษฐ์
10. นายอนุวัฒร์  พิมพา
11. เด็กหญิงอริศรา  แก้วทองคำ
 
1. นางนภารัตน์  มาลารัตน์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมรภูมิ  เกตุสุวรรณ์
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฐิติศักดิ์  พงษ์สุผล
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อิ่มขุนทอง
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนราวัลย์  กำลังหาญ
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บูรณะ
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณภรณ์  ร่มไทร
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเจนนี่  ยุค
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณภรณ์  ร่มไทร
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน