สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงฐิรพิชา  สกุลโสภิตจิตร
 
1. นางสาววรรณดี  น้ำฟ้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวกนกวรรณ  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาววรรณดี  น้ำฟ้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฉิมมา
 
1. นางสาวญาดา  อมรประดิษฐ์กุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวนวรัตน์  รอดทอง
 
1. นางสาวญาดา  อมรประดิษฐ์กุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประกาย  เพชรเหนือทอง
 
1. นางสาวพนิตอนงค์  ประเสริฐพรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวปวริสา  ศิสี
 
1. นางสาวพนิตอนงค์  ประเสริฐพรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ปานเขาแดง
 
1. นางสาวสมใจ  ประพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวสิริวรรณ  กำลังหาญ
 
1. นางสาวสมใจ  ประพันธ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองแตง
 
1. นางสาวนภาภรณ์  วงษ์แก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เข็มทอง
 
1. นางสาวนภาภรณ์  วงษ์แก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงปรมา  ปานศิลา
2. เด็กหญิงรุ่นนภา  แซ่ฮึง
 
1. นางณิชาภา  ศรีวัฒนะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวศสิตา  สารการ
2. นางสาวสุพัตรา  ผุดผ่อง
 
1. นางณิชาภา  ศรีวัฒนะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรฑิตา  บุญเทศ
2. เด็กหญิงอรปรียา  พูลขำ
 
1. นางสาวปณัตดา  ธุถาวร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอังคนา  ปัดป้อง
 
1. นางสาวปณัตดา  ธุถาวร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกุลชาติ  อภิปรัชญาชล
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ติคำรัมย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูรินทร์  อินทร์เทพ
 
1. นางสาวมุตทิตา  ก้านบัว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนันญา  แถวจันทร์
2. เด็กหญิงธนิสร  สร้อยโสม
3. เด็กหญิงวรรณพร  ผ่องแผ้ว
 
1. นายอนันต์ภัทร  โชติธนอธิวัฒน์
2. นางรัตติยา  ศิริแส
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันตพร  ฉิมพลี
2. นางสาวจิณห์วรา  อุ่นวันณา
3. นางสาวจีรวรรณ  อินทวิมล
 
1. นางสาวนัดดาวัลย์  บุญใจ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกฤษดา  จุกสีดา
 
1. นางรัตติยา  ศิริแส
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดามาด  ดิษฐ์เสถียร
 
1. นายอนันต์ภัทร  โชติธนอธิวัฒน์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิการดา  ทองแพง
2. นางสาวรุ่งนภา  เต่าสา
3. นางสาวสุจิตรา  เป้งหลง
 
1. นางวรรณภา  ดำรงค์ไชย
2. นางพนิดา  เรืองสวัสดิ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปนิดา  รวยปัญญาทรัพย์
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  กิติกรภัทรกุล
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  มีสุข
 
1. นางปิยนุช  มูลศรีละ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.64 เงิน 6 1. นางสาวณัชชา  บุญดอก
2. นายธราเทพ  นิยม
3. นางสาวสมพร  จำปาศิริ
 
1. นางปิยนุช  มูลศรีละ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรพงศ์  จันทร์เกษม
2. เด็กชายวุฒิพิชัย  เรืองเอี่ยม
 
1. นายอนันชัย  นพพิบูลย์
2. นางสาวณัฐวดี  ปิ่นทอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายธนภัทร  โม่งเม้า
2. นายเอนก  โผงเผง
 
1. นางวรรณภา  ดำรงค์ไชย
2. นางพนิดา  เรืองสวัสดิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักธิเบส  อยู่เจริญ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ใบใหญ่
 
1. นายจักชัย  เจริญศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่เซียว
2. เด็กชายอรรฐพล  จรพินิจ
 
1. นายจักชัย  เจริญศรี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงนฤมล  บุตรจันทร์
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  กำลังหาญ
4. เด็กหญิงพรรณิภา  แนวอินทร์
5. เด็กหญิงศุภาภรณ์  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวสุฐานิฏฐ์  ภัทรวิบูลกิจ
2. นางสาวรัชนก  บดีรัฐ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันจิรา  เจริญศิริ
2. นางสาวภัคจิรา  บุญอินทร์
3. นางสาวศศิกานต์  โพมีชัย
4. นางสาวอนุสรา  จันทนา
5. นางสาวอริษา  อรุณทอง
 
1. นายนพดล  หาทรัพย์
2. นางสาวพัชรินทร์  ศิโรรัตน์ตระกูล
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันตพร  ฉิมพลี
2. นางสาวจีรวรรณ  อินทวิมล
3. นายปารเมศ  ยอดหนู
4. นายภัทรวัฒน์  ทองแตง
5. นางสาวสุวนันท์  โสมาเกตุ
 
1. นายอนันต์ภัทร  โชติธนอธิวัฒน์
2. นางสาวสุฐานิฏฐ์  ภัทรวิบูลกิจ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ก่อมขุนทด
 
1. นางสาวสุฐานิฏฐ์  ภัทรวิบูลกิจ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตพัส  วงศ์ทองงาม
 
1. นางสาวสุฐานิฏฐ์  ภัทรวิบูลกิจ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรชต  รัตนจันทร์
2. เด็กหญิงวรกมล  บุญญา
 
1. นายนพดล  หาทรัพย์
2. นางสาวพัชรินทร์  ศิโรรัตน์ตระกูล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัทรนันท์  แก้วมณี
2. นางสาววรรณดี  ลาวิลาส
 
1. นายนพดล  หาทรัพย์
2. นางสาวพัชรินทร์  ศิโรรัตน์ตระกูล
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐฐา  จิตมั่น
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บำเรอ
 
1. นายเกษมสุข  สุขศรีเพ็ง
2. นายสมภาร  พราห์มณีย์
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวนรีวรรณ  นามมุงคุณ
2. นายนฤนาท  สิงหวัฒนะ
 
1. นายวีระชัย  ศรีจันทร์
2. นางสาวสุณี  พุทธจักร์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทวงษ์
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวสุทธิดา  จงมีสุข
 
1. นางสาวสุดาทิพย์  ตราชู
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายสิทธิพร  โพธิ์ทอง
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมินตรา  องอาจ
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  วงษ์แก้ว
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  นาคาธร
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเขมิการ์  อุปรีบุญ
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สร้อยโสม
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  จูช้าง
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายไกรวิชญ์  สมจิต
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวญาณิศา  อุตตสี
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูวดล  บุญเทศ
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สืบแก้ว
3. เด็กชายอภิรักษ์  มานพ
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐกมล   ศรีคำหอม
2. นายพันกร  วงศ์พรประดิษฐ์
3. นางสาวสุพัตรา  อินอ่อน
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อิ่มขุนทอง
2. นายณรงค์ศักดิ์  ม่วงหลวงแพ่ง
3. นายธนภัทร  ดีหล้า
4. นายนภัสกร  มาลารัตน์
5. นายบุญยฤทธิ์  เจียมจันทร์
6. เด็กชายพันธุ์ธัมม์  โยธาธิเบศวร์
7. นายพิชิต  ศรีสมัย
8. เด็กหญิงวิชุดา  สุพลชัยชาญ
9. เด็กหญิงสุพชา  ประดิษฐ์
10. นายอนุวัฒร์  พิมพา
11. เด็กหญิงอริศรา  แก้วทองคำ
 
1. นางนภารัตน์  มาลารัตน์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมรภูมิ  เกตุสุวรรณ์
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฐิติศักดิ์  พงษ์สุผล
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อิ่มขุนทอง
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนราวัลย์  กำลังหาญ
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บูรณะ
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณภรณ์  ร่มไทร
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเจนนี่  ยุค
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณภรณ์  ร่มไทร
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชญธิดา  ยุ่นประยงค์
2. นางสาววิภารัตน์  วิลาศ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  จินดาศักดิ์
2. นางสาวจิตรลดา  มนต์ปรีชาวิทย์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิรชา  ไตรสุวรรณ
 
1. นางพัชริสา  โกแมน
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชยา  องอาจ
 
1. นางสาวบุษกร  ตระกูลเกษมสิริ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.8 เงิน 6 1. นางสาวกนกรดา  เนื่องอุทัย
 
1. นางรัตนา  นันทพรวิญญู
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอารียา  เสือแสง
 
1. นางสาวนัยนา  ประสมพันธ์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอริศรา  ผสมทรัพย์
 
1. นางสาวนัยนา  ประสมพันธ์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตนา  อุทัยศรี
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีสมัย
3. เด็กชายธวัชชัย  ผิวละออง
4. เด็กชายนรวร  ผาสุข
5. เด็กชายพงศธร  พิมพา
6. เด็กชายมั่นภักดี  จันทร์มาลี
7. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พรมเต็ม
8. เด็กหญิงเขมิกา  ทัพเจริญ
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
2. นายทรงวิทย์  หริมเจริญ
3. นางสาวจิรนันท์  นิยมล้อทิพย์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  พุ่มพวง
2. เด็กชายสุริยา  มีสุข
 
1. นางสาวชฎาพร  คุณวัฒนธรรม
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายศิริชัย  บุญค้ำ
2. เด็กหญิงแก้วตา  นุชน้อย
 
1. นางสาวชฎาพร  คุณวัฒนธรรม
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายนพรัตน์  สืบแก้ว
2. นายอรรถพล  สืบทิม
 
1. นางสาวชฎาพร  คุณวัฒนธรรม
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายประธาน  วันทอง
2. นายสุรกานต์  มะจันทร์
 
1. นายวรวิทย์  ทองแดง
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  กอคุ่ย
2. เด็กชายพงศกร  อ่อนวิกิจ
 
1. นายวรวิทย์  ทองแดง
 
71 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมณฑิตา  ดาราพงษ์
2. นางสาววริศรา  งามศิริ
3. นางสาวศรัณยา  มัติโก
 
1. นายหัสนัย  บุญชุ่ม
2. นางประวีดา  อนันต์
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายจีรนันท์  อินทสุวรรณ
2. นายอลงกต  จันทร์ทอง
 
1. นายวาทิต  สกุลแก้วสุข
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  สิ่วลือ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ผู้เมือง
3. เด็กหญิงวัลย์ลดา  สุวีระพันธ์
 
1. นางประวีดา  อนันต์
 
74 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาณกวี  แสงย่อย
2. นางสาวณัฎฐธิดา  วิเศษ
3. นางสาววินันดา  วังหาญ
 
1. นายหัสนัย  บุญชุ่ม
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัชชา  เนยเขียว
2. นางสาววรรณธิดา  แก้วกิ่งเพชร
3. นางสาวแสนสุข  บุญญา
 
1. นายสายัณห์  เจือจันทร์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณพรรณ  ลิยงค์
2. นางสาวณัฐวรรณ  โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงพีรดา  แดงเต๊ะ
4. เด็กชายรัชชานนท์  ไรโปง
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หมื่นเดช
6. นางสาวสุพิชญา  เงินธนโชติ
 
1. นายสมภาร  พราห์มณีย์
2. นางสาวสุรางค์  วงษ์เสถียร
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  ศิลปสิทธิ์
2. นางสาวณัฐกานต์  องอาจ
3. นางสาวบุญฑริก  แน่นหนา
4. นางสาวปิยวรรณ  บุตรสา
5. นางสาวมณฑิตา  กัปตัน
6. นางสาววราพร  เพ็ชรศักดา
 
1. นายสมภาร  พราห์มณีย์
2. นางสาวสุรางค์  วงษ์เสถียร