สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงฐิรพิชา  สกุลโสภิตจิตร
 
1. นางสาววรรณดี  น้ำฟ้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองแตง
 
1. นางสาวนภาภรณ์  วงษ์แก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เข็มทอง
 
1. นางสาวนภาภรณ์  วงษ์แก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกฤษดา  จุกสีดา
 
1. นางรัตติยา  ศิริแส
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงอารียา  เสือแสง
 
1. นางสาวนัยนา  ประสมพันธ์