สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นางสาวนวรัตน์  รอดทอง
 
1. นางสาวญาดา  อมรประดิษฐ์กุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวปวริสา  ศิสี
 
1. นางสาวพนิตอนงค์  ประเสริฐพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นางสาวศสิตา  สารการ
2. นางสาวสุพัตรา  ผุดผ่อง
 
1. นางณิชาภา  ศรีวัฒนะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายกุลชาติ  อภิปรัชญาชล
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ติคำรัมย์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนันญา  แถวจันทร์
2. เด็กหญิงธนิสร  สร้อยโสม
3. เด็กหญิงวรรณพร  ผ่องแผ้ว
 
1. นายอนันต์ภัทร  โชติธนอธิวัฒน์
2. นางรัตติยา  ศิริแส
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอริศรา  ผสมทรัพย์
 
1. นางสาวนัยนา  ประสมพันธ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  พุ่มพวง
2. เด็กชายสุริยา  มีสุข
 
1. นางสาวชฎาพร  คุณวัฒนธรรม