สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวกนกวรรณ  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาววรรณดี  น้ำฟ้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ปานเขาแดง
 
1. นางสาวสมใจ  ประพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวสิริวรรณ  กำลังหาญ
 
1. นางสาวสมใจ  ประพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงปรมา  ปานศิลา
2. เด็กหญิงรุ่นนภา  แซ่ฮึง
 
1. นางณิชาภา  ศรีวัฒนะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงพรฑิตา  บุญเทศ
2. เด็กหญิงอรปรียา  พูลขำ
 
1. นางสาวปณัตดา  ธุถาวร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอังคนา  ปัดป้อง
 
1. นางสาวปณัตดา  ธุถาวร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูรินทร์  อินทร์เทพ
 
1. นางสาวมุตทิตา  ก้านบัว
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.64 เงิน 6 1. นางสาวณัชชา  บุญดอก
2. นายธราเทพ  นิยม
3. นางสาวสมพร  จำปาศิริ
 
1. นางปิยนุช  มูลศรีละ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่เซียว
2. เด็กชายอรรฐพล  จรพินิจ
 
1. นายจักชัย  เจริญศรี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรชต  รัตนจันทร์
2. เด็กหญิงวรกมล  บุญญา
 
1. นายนพดล  หาทรัพย์
2. นางสาวพัชรินทร์  ศิโรรัตน์ตระกูล
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐฐา  จิตมั่น
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บำเรอ
 
1. นายเกษมสุข  สุขศรีเพ็ง
2. นายสมภาร  พราห์มณีย์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวนรีวรรณ  นามมุงคุณ
2. นายนฤนาท  สิงหวัฒนะ
 
1. นายวีระชัย  ศรีจันทร์
2. นางสาวสุณี  พุทธจักร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวสุทธิดา  จงมีสุข
 
1. นางสาวสุดาทิพย์  ตราชู
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายสิทธิพร  โพธิ์ทอง
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สร้อยโสม
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  จูช้าง
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายไกรวิชญ์  สมจิต
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวญาณิศา  อุตตสี
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บูรณะ
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณภรณ์  ร่มไทร
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเจนนี่  ยุค
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิรชา  ไตรสุวรรณ
 
1. นางพัชริสา  โกแมน
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.8 เงิน 6 1. นางสาวกนกรดา  เนื่องอุทัย
 
1. นางรัตนา  นันทพรวิญญู
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายจีรนันท์  อินทสุวรรณ
2. นายอลงกต  จันทร์ทอง
 
1. นายวาทิต  สกุลแก้วสุข
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  สิ่วลือ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ผู้เมือง
3. เด็กหญิงวัลย์ลดา  สุวีระพันธ์
 
1. นางประวีดา  อนันต์
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาณกวี  แสงย่อย
2. นางสาวณัฎฐธิดา  วิเศษ
3. นางสาววินันดา  วังหาญ
 
1. นายหัสนัย  บุญชุ่ม