สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหัวถนนวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประกาย  เพชรเหนือทอง
 
1. นางสาวพนิตอนงค์  ประเสริฐพรม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันตพร  ฉิมพลี
2. นางสาวจิณห์วรา  อุ่นวันณา
3. นางสาวจีรวรรณ  อินทวิมล
 
1. นางสาวนัดดาวัลย์  บุญใจ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดามาด  ดิษฐ์เสถียร
 
1. นายอนันต์ภัทร  โชติธนอธิวัฒน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิการดา  ทองแพง
2. นางสาวรุ่งนภา  เต่าสา
3. นางสาวสุจิตรา  เป้งหลง
 
1. นางวรรณภา  ดำรงค์ไชย
2. นางพนิดา  เรืองสวัสดิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรพงศ์  จันทร์เกษม
2. เด็กชายวุฒิพิชัย  เรืองเอี่ยม
 
1. นายอนันชัย  นพพิบูลย์
2. นางสาวณัฐวดี  ปิ่นทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายธนภัทร  โม่งเม้า
2. นายเอนก  โผงเผง
 
1. นางวรรณภา  ดำรงค์ไชย
2. นางพนิดา  เรืองสวัสดิ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักธิเบส  อยู่เจริญ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ใบใหญ่
 
1. นายจักชัย  เจริญศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงนฤมล  บุตรจันทร์
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  กำลังหาญ
4. เด็กหญิงพรรณิภา  แนวอินทร์
5. เด็กหญิงศุภาภรณ์  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวสุฐานิฏฐ์  ภัทรวิบูลกิจ
2. นางสาวรัชนก  บดีรัฐ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันจิรา  เจริญศิริ
2. นางสาวภัคจิรา  บุญอินทร์
3. นางสาวศศิกานต์  โพมีชัย
4. นางสาวอนุสรา  จันทนา
5. นางสาวอริษา  อรุณทอง
 
1. นายนพดล  หาทรัพย์
2. นางสาวพัชรินทร์  ศิโรรัตน์ตระกูล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันตพร  ฉิมพลี
2. นางสาวจีรวรรณ  อินทวิมล
3. นายปารเมศ  ยอดหนู
4. นายภัทรวัฒน์  ทองแตง
5. นางสาวสุวนันท์  โสมาเกตุ
 
1. นายอนันต์ภัทร  โชติธนอธิวัฒน์
2. นางสาวสุฐานิฏฐ์  ภัทรวิบูลกิจ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ก่อมขุนทด
 
1. นางสาวสุฐานิฏฐ์  ภัทรวิบูลกิจ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตพัส  วงศ์ทองงาม
 
1. นางสาวสุฐานิฏฐ์  ภัทรวิบูลกิจ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัทรนันท์  แก้วมณี
2. นางสาววรรณดี  ลาวิลาส
 
1. นายนพดล  หาทรัพย์
2. นางสาวพัชรินทร์  ศิโรรัตน์ตระกูล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมินตรา  องอาจ
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  วงษ์แก้ว
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  นาคาธร
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเขมิการ์  อุปรีบุญ
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐกมล   ศรีคำหอม
2. นายพันกร  วงศ์พรประดิษฐ์
3. นางสาวสุพัตรา  อินอ่อน
 
1. นางสุดาทิพย์  ตราชู
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อิ่มขุนทอง
2. นายณรงค์ศักดิ์  ม่วงหลวงแพ่ง
3. นายธนภัทร  ดีหล้า
4. นายนภัสกร  มาลารัตน์
5. นายบุญยฤทธิ์  เจียมจันทร์
6. เด็กชายพันธุ์ธัมม์  โยธาธิเบศวร์
7. นายพิชิต  ศรีสมัย
8. เด็กหญิงวิชุดา  สุพลชัยชาญ
9. เด็กหญิงสุพชา  ประดิษฐ์
10. นายอนุวัฒร์  พิมพา
11. เด็กหญิงอริศรา  แก้วทองคำ
 
1. นางนภารัตน์  มาลารัตน์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสมรภูมิ  เกตุสุวรรณ์
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อิ่มขุนทอง
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนราวัลย์  กำลังหาญ
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณภรณ์  ร่มไทร
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชญธิดา  ยุ่นประยงค์
2. นางสาววิภารัตน์  วิลาศ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  จินดาศักดิ์
2. นางสาวจิตรลดา  มนต์ปรีชาวิทย์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐชยา  องอาจ
 
1. นางสาวบุษกร  ตระกูลเกษมสิริ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตนา  อุทัยศรี
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีสมัย
3. เด็กชายธวัชชัย  ผิวละออง
4. เด็กชายนรวร  ผาสุข
5. เด็กชายพงศธร  พิมพา
6. เด็กชายมั่นภักดี  จันทร์มาลี
7. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พรมเต็ม
8. เด็กหญิงเขมิกา  ทัพเจริญ
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
2. นายทรงวิทย์  หริมเจริญ
3. นางสาวจิรนันท์  นิยมล้อทิพย์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายศิริชัย  บุญค้ำ
2. เด็กหญิงแก้วตา  นุชน้อย
 
1. นางสาวชฎาพร  คุณวัฒนธรรม
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายนพรัตน์  สืบแก้ว
2. นายอรรถพล  สืบทิม
 
1. นางสาวชฎาพร  คุณวัฒนธรรม
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายประธาน  วันทอง
2. นายสุรกานต์  มะจันทร์
 
1. นายวรวิทย์  ทองแดง
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  กอคุ่ย
2. เด็กชายพงศกร  อ่อนวิกิจ
 
1. นายวรวิทย์  ทองแดง
 
32 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมณฑิตา  ดาราพงษ์
2. นางสาววริศรา  งามศิริ
3. นางสาวศรัณยา  มัติโก
 
1. นายหัสนัย  บุญชุ่ม
2. นางประวีดา  อนันต์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษณพรรณ  ลิยงค์
2. นางสาวณัฐวรรณ  โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงพีรดา  แดงเต๊ะ
4. เด็กชายรัชชานนท์  ไรโปง
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หมื่นเดช
6. นางสาวสุพิชญา  เงินธนโชติ
 
1. นายสมภาร  พราห์มณีย์
2. นางสาวสุรางค์  วงษ์เสถียร
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  ศิลปสิทธิ์
2. นางสาวณัฐกานต์  องอาจ
3. นางสาวบุญฑริก  แน่นหนา
4. นางสาวปิยวรรณ  บุตรสา
5. นางสาวมณฑิตา  กัปตัน
6. นางสาววราพร  เพ็ชรศักดา
 
1. นายสมภาร  พราห์มณีย์
2. นางสาวสุรางค์  วงษ์เสถียร