สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ไชยมูล
4. เด็กชายธนบดี  เฉลิมสุข
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุภาสังข์
6. เด็กชายนนทวัตน์  โลเกตุ
7. เด็กหญิงบรรณสรณ์  ชัยกิตติรุ่งเรือง
8. เด็กชายภัทรพงษ์  สีดาบุตร
9. เด็กหญิงอรณิชา  ดวงดี
10. เด็กชายไทยรัฐ  ซุ่นกลาง
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวยุพิน  พลนรา
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนิษฐา  ห้วยนอก
2. นางสาวชลธิชา  เลาเลิศ
3. นายชิษณุพงศ์  อ่ำแพร
4. นางสาวธนาภรณ์  พรหมอินทร์
5. นายธีรวัฒน์  สินน้อย
6. นายธีรวัฒน์  ผาสุข
7. นางสาวนารีรัตน์  นวลพงษ์
8. นายนิรันดร์  มั่นเขตกร
9. นางสาวพรธิตา  เอี่ยมศิริ
10. นางสาวมัณฑนา  นามหาชัย
11. นางสาวยลญา  แสนโคตร
12. นายรัชชานนท์  เตาะไธสง
13. นายศรายุทธ  ชุมคง
14. นางสาวอภัทชา  ห้วยนอก
15. นางสาวอภิญญา  วงษ์วัฒนธรรม
16. นางสาวอารียา  โสภา
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวยุพิน  พลนรา