สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจีรวัฒน์  ลาพงษ์
2. นายวงศธร  โตคิลี
3. นายวัชรินทร์  จำนาน
4. นายสิทธินันท์  บุญส่ง
5. นายสิริโรจน์  ย้อมปัญญา
6. นายสุระศักดิ์  โสภา
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์กลาง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวพัฒนรี  ดีนาน
 
1. นางสาววารุณี  ศรีวันชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติพร  ทำดี
 
1. นางสาววารุณี  ศรีวันชัย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรติยากร  บัวงาม
 
1. นางสาวจริญญา  หวังประสพกลาง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 1. นางสาวกรกฏ  แซ่เตียว
 
1. นางสาวจริญญา  หวังประสพกลาง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจษฎา  เจือจันทร์
 
1. นางสาววารุณี  ศรีวันชัย