สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพรรวษา  ชูชื่น
 
1. นางจินตนา  พัฒนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชลธิชา  แสนโคตร
 
1. นางจิรารัตน์  เขียนรูปครุฑ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริกัญญา   เจริญศิลป์
 
1. นางจิรารัตน์  เขียนรูปครุฑ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาววารี  สีสอาด
 
1. นางจิรารัตน์  เขียนรูปครุฑ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 6 1. นายรุ่งโรจน์  มั่นหมาย
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  ปัสสาสิงห์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนรดี  โคพิมาย
2. เด็กชายธนภัทร  กองสี
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  แคล้วคลาด
 
1. นางสายฝน  อาจอาสา
2. นางสาวพรพรรษา  โพธิ์สุวรรณ์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  แซ่เตียว
2. นางสาวณัฐธิดา  แซ่เล้า
3. นางสาวธิดา  สีขาว
 
1. นางเยาว์ประภา  สิงห์มหาไชย
2. นางสาวรุ่งฤดี  ปัสสาสิงห์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลชิชา  เชยจุ้ย
 
1. นางสาวพรพรรษา  โพธิ์สุวรรณ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายชนวัฒน์  สีมหาวงษ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พละพันธุ์
 
1. นางสาวพรพรรษา  โพธิ์สุวรรณ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเปรมยุดา  ยาใจ
 
1. นางเยาว์ประภา  สิงห์มหาไชย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุชานันท์  สีมหาวงษ์
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  ปัสสาสิงห์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนภา  สีขาวผ่อง
2. เด็กชายวราทิตย์  แดงสวย
3. เด็กหญิงสาธิดา  วงษ์นิล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จันทะสิงห์
2. นางสาวเขมจิรา  สนอุทา
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสสร  อุตมะ
2. นางสาวปิยะฉัตร  ระวัง
3. นางสาวศิริวรรณ  หลำคำ
 
1. นายมนตรี  ระยับศรี
2. นางสาวเมทินี  เมฆฑันต์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.52 เงิน 7 1. นางสาวขวัญปริญา  สีวิไลย
2. นางสาวธนวัน  หงษ์โต
3. นางสาวน้ำฝน  เที่ยงตรง
 
1. นางสาวเมทินี  เมฆฑันต์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายภัทรพล  ไพโรจน์กิจตระกูล
2. เด็กหญิงอรษา  แซ่คู
 
1. นางสาวรุจิรา  สมนาค
2. นางสาวพรสุดา  ชูพรรณ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจีรวัฒน์  ลาพงษ์
2. นายวงศธร  โตคิลี
3. นายวัชรินทร์  จำนาน
4. นายสิทธินันท์  บุญส่ง
5. นายสิริโรจน์  ย้อมปัญญา
6. นายสุระศักดิ์  โสภา
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์กลาง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวพัฒนรี  ดีนาน
 
1. นางสาววารุณี  ศรีวันชัย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติพร  ทำดี
 
1. นางสาววารุณี  ศรีวันชัย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรติยากร  บัวงาม
 
1. นางสาวจริญญา  หวังประสพกลาง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 1. นางสาวกรกฏ  แซ่เตียว
 
1. นางสาวจริญญา  หวังประสพกลาง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจษฎา  เจือจันทร์
 
1. นางสาววารุณี  ศรีวันชัย
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ไชยมูล
4. เด็กชายธนบดี  เฉลิมสุข
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุภาสังข์
6. เด็กชายนนทวัตน์  โลเกตุ
7. เด็กหญิงบรรณสรณ์  ชัยกิตติรุ่งเรือง
8. เด็กชายภัทรพงษ์  สีดาบุตร
9. เด็กหญิงอรณิชา  ดวงดี
10. เด็กชายไทยรัฐ  ซุ่นกลาง
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวยุพิน  พลนรา
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนิษฐา  ห้วยนอก
2. นางสาวชลธิชา  เลาเลิศ
3. นายชิษณุพงศ์  อ่ำแพร
4. นางสาวธนาภรณ์  พรหมอินทร์
5. นายธีรวัฒน์  สินน้อย
6. นายธีรวัฒน์  ผาสุข
7. นางสาวนารีรัตน์  นวลพงษ์
8. นายนิรันดร์  มั่นเขตกร
9. นางสาวพรธิตา  เอี่ยมศิริ
10. นางสาวมัณฑนา  นามหาชัย
11. นางสาวยลญา  แสนโคตร
12. นายรัชชานนท์  เตาะไธสง
13. นายศรายุทธ  ชุมคง
14. นางสาวอภัทชา  ห้วยนอก
15. นางสาวอภิญญา  วงษ์วัฒนธรรม
16. นางสาวอารียา  โสภา
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวยุพิน  พลนรา
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรินภา  เศษศรี
 
1. นางสาวประนอม  สิงจานุสง
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 51.2 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอรวรรยา  แซ่เฮ้ง
 
1. นางสาวจริญญา  หวังประสพกลาง
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุรธัช  แสงงาม
 
1. นายภูริวัฒน์  แสนสระดี
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.2 ทอง 5 1. นางสาวณัฐสุดา  วงศ์วรรณ์
2. นางสาวภัทรนันท์  จิตรเสงี่ยม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ชูกาว
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิติวรรณ์  แคล้วคลาด
2. นางสาวพลอยชมพู  จอมผล
3. นางสาวสายฝน  พนาสนธิ์
 
1. นางสาวสุรีพร  วิทางจีน
2. นายณฐณน  วัฒนอุษา
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุปรียา  ไพรวัลย์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นามมหาชัย
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   สีคำ
 
1. นางอนงค์วรรณ  คุริรัง
2. นางสาวสิริณัฏฐ์กุล  จิรางค์กูร
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรภัทร  ศรีวรรณ
2. นางสาวดวงใจ  หล้าธรรม
3. นางสาวปริญญา  แย้มภู
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นายพัสกร  พิทักษ์อมรพันธ์