สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพรรวษา  ชูชื่น
 
1. นางจินตนา  พัฒนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 1. นางสาวชลธิชา  แสนโคตร
 
1. นางจิรารัตน์  เขียนรูปครุฑ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 6 1. นายรุ่งโรจน์  มั่นหมาย
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  ปัสสาสิงห์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุชานันท์  สีมหาวงษ์
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  ปัสสาสิงห์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 51.2 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอรวรรยา  แซ่เฮ้ง
 
1. นางสาวจริญญา  หวังประสพกลาง