สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริกัญญา   เจริญศิลป์
 
1. นางจิรารัตน์  เขียนรูปครุฑ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาววารี  สีสอาด
 
1. นางจิรารัตน์  เขียนรูปครุฑ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนรดี  โคพิมาย
2. เด็กชายธนภัทร  กองสี
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  แคล้วคลาด
 
1. นางสายฝน  อาจอาสา
2. นางสาวพรพรรษา  โพธิ์สุวรรณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายชนวัฒน์  สีมหาวงษ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พละพันธุ์
 
1. นางสาวพรพรรษา  โพธิ์สุวรรณ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเปรมยุดา  ยาใจ
 
1. นางเยาว์ประภา  สิงห์มหาไชย
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรนภา  สีขาวผ่อง
2. เด็กชายวราทิตย์  แดงสวย
3. เด็กหญิงสาธิดา  วงษ์นิล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จันทะสิงห์
2. นางสาวเขมจิรา  สนอุทา
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75.52 เงิน 7 1. นางสาวขวัญปริญา  สีวิไลย
2. นางสาวธนวัน  หงษ์โต
3. นางสาวน้ำฝน  เที่ยงตรง
 
1. นางสาวเมทินี  เมฆฑันต์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรินภา  เศษศรี
 
1. นางสาวประนอม  สิงจานุสง