สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  แซ่เตียว
2. นางสาวณัฐธิดา  แซ่เล้า
3. นางสาวธิดา  สีขาว
 
1. นางเยาว์ประภา  สิงห์มหาไชย
2. นางสาวรุ่งฤดี  ปัสสาสิงห์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลชิชา  เชยจุ้ย
 
1. นางสาวพรพรรษา  โพธิ์สุวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภัสสร  อุตมะ
2. นางสาวปิยะฉัตร  ระวัง
3. นางสาวศิริวรรณ  หลำคำ
 
1. นายมนตรี  ระยับศรี
2. นางสาวเมทินี  เมฆฑันต์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวพัฒนรี  ดีนาน
 
1. นางสาววารุณี  ศรีวันชัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติพร  ทำดี
 
1. นางสาววารุณี  ศรีวันชัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรติยากร  บัวงาม
 
1. นางสาวจริญญา  หวังประสพกลาง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 1. นางสาวกรกฏ  แซ่เตียว
 
1. นางสาวจริญญา  หวังประสพกลาง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจษฎา  เจือจันทร์
 
1. นางสาววารุณี  ศรีวันชัย
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ไชยมูล
4. เด็กชายธนบดี  เฉลิมสุข
5. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุภาสังข์
6. เด็กชายนนทวัตน์  โลเกตุ
7. เด็กหญิงบรรณสรณ์  ชัยกิตติรุ่งเรือง
8. เด็กชายภัทรพงษ์  สีดาบุตร
9. เด็กหญิงอรณิชา  ดวงดี
10. เด็กชายไทยรัฐ  ซุ่นกลาง
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวยุพิน  พลนรา
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนิษฐา  ห้วยนอก
2. นางสาวชลธิชา  เลาเลิศ
3. นายชิษณุพงศ์  อ่ำแพร
4. นางสาวธนาภรณ์  พรหมอินทร์
5. นายธีรวัฒน์  สินน้อย
6. นายธีรวัฒน์  ผาสุข
7. นางสาวนารีรัตน์  นวลพงษ์
8. นายนิรันดร์  มั่นเขตกร
9. นางสาวพรธิตา  เอี่ยมศิริ
10. นางสาวมัณฑนา  นามหาชัย
11. นางสาวยลญา  แสนโคตร
12. นายรัชชานนท์  เตาะไธสง
13. นายศรายุทธ  ชุมคง
14. นางสาวอภัทชา  ห้วยนอก
15. นางสาวอภิญญา  วงษ์วัฒนธรรม
16. นางสาวอารียา  โสภา
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นางสาวยุพิน  พลนรา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.2 ทอง 5 1. นางสาวณัฐสุดา  วงศ์วรรณ์
2. นางสาวภัทรนันท์  จิตรเสงี่ยม
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ชูกาว
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิติวรรณ์  แคล้วคลาด
2. นางสาวพลอยชมพู  จอมผล
3. นางสาวสายฝน  พนาสนธิ์
 
1. นางสาวสุรีพร  วิทางจีน
2. นายณฐณน  วัฒนอุษา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุปรียา  ไพรวัลย์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นามมหาชัย
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   สีคำ
 
1. นางอนงค์วรรณ  คุริรัง
2. นางสาวสิริณัฏฐ์กุล  จิรางค์กูร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรภัทร  ศรีวรรณ
2. นางสาวดวงใจ  หล้าธรรม
3. นางสาวปริญญา  แย้มภู
 
1. นางรัชนี  อมรินทร์
2. นายพัสกร  พิทักษ์อมรพันธ์