สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยมาลิน  ตาชูชาติ
 
1. นางอัจฉรา  สุขอุดม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกณวรรธน์  วิไล
 
1. นางโสภิส  วรสายัณห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เอียดแก้ว
 
1. นางโสภิส  วรสายัณห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพลอยเพ็ญเพ็ชร์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางวรัญญา  ทรงแสงธรรม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรธวัล  คุ้มภัย
 
1. นางปัทมพร  ทัตตานนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประสพศิลป์
2. เด็กหญิงหวันยิหวา  สุภาวหา
 
1. นางนราภรณ์  มานะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธีรภัทร  ยะคะเรศ
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  บุญทา
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณิชากร  ไกรสี
2. เด็กหญิงปรียาพัชร  สนธิองค์
3. เด็กชายพิชยาวุฒิ  สานุวงศ์
 
1. นางวิไล  ศุขวัฒน์
2. นางปัทมพร  ทัตตานนท์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 4 1. เด็กชายคฑาเทพ  ธรรมสุข
2. เด็กชายธนิสร  สืบแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  เกิ้อกูล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปัณณธร  ไชยจินดา
 
1. นางวิไล  ศุขวัฒน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนโชติ  ปานสอาดโชค
2. เด็กหญิงพรนัชชา  กางศรี
3. เด็กหญิงพัทธ์วิรา  เสริมศักดิ์ศศิธร
 
1. นางสาวสมใจ  หน่ายคอน
2. นางนนทวรรณ  อินทร
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชกร  จดแตง
2. เด็กชายธนพล  อวยพร
3. เด็กหญิงพิรดา  พลายแก้ว
 
1. นางสาวจินตนา  ชัยภูธร
2. นางสาวสายฝน  แคล้วคลาด
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ครูส่ง
2. เด็กหญิงภาณุมาส  ทองกร
3. เด็กหญิงสุธาสินี  นรสารคณิศร์
4. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วัฒนา
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ฐานอุดมสุขถาวร
 
1. นางสาวอัมพร  รักจรรยาบรรณ
2. นางสาวพรพรรณ  อัศวชาญชัย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  อยู่นา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อยู่นา
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สมสถาน
4. เด็กหญิงนุชวรา  ฝ่นเรือง
5. เด็กหญิงรสาศรัณย์  สาดทรัพย์
 
1. นางสาวอัมพร  รักจรรยาบรรณ
2. นางสาวสมนึก  พบพิภักตร์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขมเล็ก
2. เด็กหญิงนุชวรา  ฝ่นเรือง
3. เด็กหญิงปภัชษดาพร  กนกเพชร
4. เด็กชายพรพนม  บุญญา
5. เด็กหญิงภัศรา  พุ่มพวง
 
1. นายภานุมาศ  สุจริต
2. นางสาวอัมพร  รักจรรยาบรรณ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  แซ่แต้
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สอนชาติ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ตันเส็ง
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวมาลี  วรวุฒิวิมล
2. นางสาวกัญญาณัฐ  สุภาพิชัย
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนนท์ปวิธ  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงนัทธมน  ปัณณธรบวร
3. เด็กชายปรวัต  คุณธรรมวรกุล
4. เด็กชายพฤษภา  สายแก้ว
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  กำปั่นทอง
6. เด็กหญิงรุจิรัตน์  สุภผลดี
7. เด็กหญิงวรรณลดา  เกตุหนองเพ้อ
8. เด็กชายวรัญญู  ประกอบผล
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไม้งาม
10. เด็กชายสุกฤษฎ์  อบกลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวอัมพร  รักจรรยาบรรณ
2. Mrs.Lovella Tamayo  Capecino
3. นางพรทิพย์  เจนการกิจ
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวศินี  สุวศรี
2. เด็กหญิงอังคณาภรณ์  เหลืองอ่อน
 
1. นายชะลอ  แกมไทย
2. นายสมาน  ปาละพันธุ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกฤติยา  เหลืองอ่อน
 
1. นายรัฐสรรค์  ทศชา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายศุภกร  ดาวอุษาสุข
 
1. นายรัฐสรรค์  ทศชา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงน้ำพระทัย  สาระกูล
 
1. นายรัฐสรรค์  ทศชา
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สาลี
 
1. นายรัฐสรรค์  ทศชา
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายอัฑฒ์  ดิสวัสดิ์
 
1. นายรัฐสรรค์  ทศชา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เชียงโส
 
1. นางรุ่งนภา  จิตรมณี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐากูร  วรรณประภา
 
1. นางรุ่งนภา  จิตรมณี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัณณธร  ม่วงน้อย
 
1. นางรุ่งนภา  จิตรมณี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  นัยนิจ
 
1. นางสาวนิตยา  ชัยเวช
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงรัตนากร  พวงดี
 
1. นางสาวสนธยา  ดอกชูรุ่ง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญานุช  จุมจันทร์
 
1. นางสาวสนธยา  ดอกชูรุ่ง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัจจิรา  ฉาไธสง
 
1. นางสาวสนธยา  ดอกชูรุ่ง
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัชชา  เทียนปลั่ง
2. เด็กหญิงปณิดา  อรุณศิริโชค
3. เด็กหญิงภัคสุดา  คุณธรรมวรกุล
4. เด็กหญิงสุทัตตา  วิเศษ
5. เด็กหญิงอนัญพร  ปราบณรงค์
6. เด็กหญิงเบ็ญญาภา  สุภาพิชัย
 
1. นางสาวนิตยา  ชัยเวช
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภาดา  ไชยยา
 
1. Mrs.Raquel  Montejo
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  จิรโชติศุภพัชร์
 
1. Mr.Reyman  Oseo
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  นิลวดี
 
1. Mrs.Monicah Kagure  Thumi
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏธิดา  ธีรกุลกิตติพงศ์
2. เด็กหญิงสุภัชชา  ถนอมชาติ
 
1. นางสาวเกศรา  ใหม่สุวรรณ
2. นางสาวพัทชา  เครือหงษ์
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดแจ้ง
2. เด็กชายศุกลวัฒน์  ชูเลิศ
 
1. นางสาวเกศรา  ใหม่สุวรรณ
2. นางสาวพัทชา  เครือหงษ์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ใบงาม
2. เด็กชายภัทรพงศ์  หนูงาม
 
1. นางสาวเกศรา  ใหม่สุวรรณ
2. นางสาวพัทชา  เครือหงษ์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตันติมา  บุสุวะ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  วารี
 
1. นางสาวเกศรา  ใหม่สุวรรณ
2. นางสาวพัทชา  เครือหงษ์